Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

okrogla miza sevnica


V četrtek, 22. februarja 2024, je na pobudo Društva invalidov Sevnica in Občine Sevnica potekala okrogla miza v zvezi s projektom »Občina po meri invalidov«. Projekt je bil uveden leta 2003 in do sedaj je prejelo priznanje 40 občin. Ker gre za obsežen proces dela, je Zveza delovnih invalidov Slovenije pripravila tudi Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, kjer so določeni vsi koraki in postopki.
Na začetku srečanja je župan Srečko Ocvirk predstavil pristojnosti Občine Sevnica v reševanju težav invalidov, naloge, ki jih je Občina že uspešno izvedla, ter izzive, ki se pojavljajo pri sprejemanju invalidnosti v družbi. Predsednik društva invalidov Franc Boljte je nato pozdravil prisotne ter v kratkem nagovoru predstavil delovanje društva in njihovo učinkovito povezovanje z lokalnimi institucijami. Izrazil je zadovoljstvo nad pozornostjo, ki jo Občina namenja pri odpravljanju ovir in težav invalidov. Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti, je podrobno predstavila postopek pridobivanja listine, naloge, ki jih bo izvajala delovna komisija, ter opozorila na izzive, s katerimi se srečujejo invalidi v vsakdanjem življenju.
Po uvodnih govorih je župan odprl razpravo, v kateri so bila izražena strokovna mnenja in stališča, ki so jih prispevala naslednja društva in institucije: Zdravstveni dom Sevnica, Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica, Varstveno delovni center Sevnica, podjetje INDE, Zavod za zaposlovanje Sevnica, Dom za upokojence in oskrbovance Impoljca, Osnovna šola Ana Gale, Društvo upokojencev Sevnica, Ozara Slovenije Sevnica, Društvo gluhih in naglušnih Posavje, podružnica združenja multiple skleroze Posavje, Društvo paraplegikov Dolenjske Bele krajine in Posavja in Društvo za cerebralno paralizo Sonček Posavje. Podane ugotovitve in predloge bodo člani delovne skupine uporabili za pripravo analize stanja in akcijskega načrta in bodo služila kot osnova za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«.
Občina Sevnica je prva v Posavju in širši okolici, ki se je odločila sodelovati v projektu »Občina po meri invalidov«. Eden izmed ključnih razlogov za pristop k projektu je, da Občina dejansko že aktivno odpravlja tehnične ovire in prilagoditve v šolah ter drugih javnih objektih in si prizadeva zagotoviti enake pogoje za življenje vsem občanom. Podpira tudi invalidske organizacije s sredstvi za programe na področju socialne, zdravstvene in športne oskrbe.
Na okrogli mizi so udeleženci izrazili zadovoljstvo nad obravnavano temo in namen okrogle mize, ker se o tej temi premalo piše in govori. Predstavniki organizacij so izpostavili, da je problem predvsem na področju socialnih ovir in da je za osebe z oviranostmi pomembno, da se jih ob odpravi le teh obravnava enakopravno in ne previligirano. V razpravi so opozorili na kritično stanje v državi pri reševanju težav invalidov, s poudarkom na potrebni uskladitvi zakonodaje.
Občina Sevnica s tem postopkom za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«, izraža zavezanost, da odgovorno pristopi k odpravljanju ovir in izzivov na področju invalidnosti, pri čemer je poudarjena varnost in enakopravnost invalidov.

Okrogla miza v zvezi s projektom »Občina po meri invalidov«

Začetek priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza podrobne namenske rabe prostora OPN Občine Sevnica

Občina je osrednji nosilec prostorskega načrtovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje za medsebojno skladen in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v prostoru. Postopek tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica se je začel s sprejetim sklepom župana o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza podrobne namenske rabe prostora. Nov zakon o urejanju prostora uvaja nov instrument, imenovan tehnična posodobitev, ki omogoča posodabljanje grafičnega dela prostorskih izvedbenih aktov s podatki o parcelah iz katastra nepremičnin.
V letih od 2019 do 2022 je Geodetska uprava izboljšala zemljiški kataster, povečala natančnost prikazov in preoblikovala prejšnji Zemljiško katastrski prikaz v Zemljiško katastrski načrt, ki je že uradno v veljavi in nadomešča prejšnji Zemljiško katastrski prikaz. Spremembe vodijo do uskladitve prostorskega režima, v obstoječih prostorskih načrtih z najnovejšimi podatki, kar bo izboljšalo načrtovanje, lokacijske informacije, uporabo podatkov za odmero nadomestila, natančnost pri vrednotenju nepremičnin in upravljanje s prostorom.
Občina Sevnica izvaja postopek tehnične posodobitve grafičnega prikaza podrobne namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica v skladu z Zakonom o urejanju prostora. Postopek se je začel s sprejetjem sklepa župana o pripravi tehnične posodobitve podrobne namenske rabe prostora. Osnutek posodobljenega občinskega prostorskega načrta je bil pripravljen februarja 2024, skupaj s potrebnim dokumentom - Elaboratom tehnične posodobitve.
Občina bo osnutek Občinskega prostorskega načrta objavila v prostorskem informacijskem sistemu, kjer bo omogočeno javno podajanje predlogov in pripomb v 15-dnevnem roku. Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka 26. 2. 2024 do ponedeljka 11. 3. 2024. Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletni strani Občine Sevnica na povezavi https://bit.ly/3uEoDL9. Ogled gradiva bo mogoč po predhodni najavi tudi v prostorih Občine Sevnica. Na podlagi prejetih pripomb bo Občina pripravila predlog tehnično posodobljenega Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica, ki ga s sklepom sprejme občinski svet. Po potrditvi bo dokument objavljen v Uradnem listu RS in prostorskem informacijskem sistemu.

Razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na območju občine Sevnica za šolsko leto 2024/2025

Občina Sevnica skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica ter enotami vrtca v Krmelju, Šentjanžu in na Blanci objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev za šolsko leto 2024/2025.
Vrtci bodo izvajali dnevne programe za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od dopolnjenega 11. meseca do 3 let), za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) in prilagojen program v razvojnem oddelku Vrtca Ciciban Sevnica.
V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnevni program v dopoldanskem času. Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti (oz. najmanj 11 mesecev) do vstopa v šolo.
Enotni obrazec za vpis otroka v vrtec je na voljo na občinski spletni strani in na spletnih straneh oziroma sedežih vrtcev. Izpolnjeni obrazec naj starši prinesejo osebno v vrtec, lahko pa ga posredujejo tudi po elektronski ali navadni pošti. Vpis v vrtce (za vključitev od 1. 9. 2024 naprej) poteka od 26. 2. do vključno 13. 3. 2024.

Kulturni in športni objekti so pomemben del javne infrastrukture

Z osrednjimi javnimi objekti v sevniški občini, med njimi so Grad Sevnica z Lutrovsko kletjo, turistično-informacijska pisarna, kulturni dom, športni dom in športna dvorana, Bazen Sevnica, Ajdovski gradec in mladinski center, upravlja Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM Sevnica). Javni zavod z rednim vzdrževanjem in vsakoletnimi manjšimi investicijami skrbi za primerno dostopnost in privlačnost teh javnih objektov.
Med drugim je bila na sevniškem gradu osvežena notranjost Grajske kavarne. Nova pridobitev so tudi protipožarne odrske zavese v Albert Felicijanovi dvorani, kjer se skozi vse leto odvijajo različni priložnostni dogodki. Prenovljeni so bili tudi razstavni prostori na gradu. V aprilu 2023 so slovesno odprli novo stalno razstavo o Ajdovskem gradcu, ki s pomočjo makete, dokumentarnega filma ter zvočnih in drugih razstavnih elementov na interaktiven način prikazuje vsakdanje življenje Ajdov v 5. in 6. stoletju.

V srednji etaži Lutrovske kleti, kjer so v letu 2022 odprli nov večnamenski prostor, je urejeno novo pohištvo, ki omogoča izvedbo porok, razstav, delavnic, predavanj, konferenc, seminarjev in drugih, tudi protokolarnih dogodkov.
Na tematski poti Gozd je kultura je urejeno novo didaktično igralo, edinstveno v Sloveniji, narobe obrnjeno drevo. Gre za inovativen prikaz drevesnega koreninskega sistema, ki je zanimiv učni pripomoček tako za naravoslovne dni kot tudi za strokovne seminarje Zavoda za gozdove in podobnih institucij.
Za lažji dostop do Ajdovskega gradca je bila razširjena pešpot do Micine hiše. Ta ureditev je dopolnila investicijo v razširitev prepusta v Vranju, ki sta ga uredili Občina Sevnica in Krajevna skupnost Zabukovje.
V fitnesu v Športnem domu Sevnica so bila sanirana dotrajana tla. V športni dvorani pa je urejena nova zaščitna ograja, ki ločuje tribune od igralne površine. Sanirane so bile tudi tuširnice, sanitarije in garderoba. Za dodatno funkcionalnost je bila s podporo sredstev Fundacije za šport dobavljena dodatna pregradna zavesa na igralni površini.
Konec leta so bili za popestritev decembrskih dni dobavljeni novi svetlobni elementi, ki so krasili mesto Sevnica v prazničnem času.
Javni objekti, ki so namenjeni prostočasnemu, športnemu in kulturnemu udejstvovanju, so pomemben del javne infrastrukture. Poleg rednega vzdrževanja so za dobro obiskanost pomembni tudi programi, ki se v teh objektih izvajajo. Zavod KŠTM Sevnica ob sodelovanju z Občino Sevnica vsakoletno pripravi novosti, s katerimi popestri dogajanje v vseh mesecih leta.

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc