Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

socialno varstveni sosvet2024

Finančne vzpodbude društvenemu delovanju v letu 2024
Objavljeni so javni razpisi Občine Sevnica s področij športa, ljubiteljske kulture, mladinskih programov, socialnega in zdravstvenega varstva ter razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov.
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2024 predvideva sofinanciranje netekmovalnega športa, v okviru katerega se izvaja prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ter športne aktivnosti in rekreacija za odrasle, starejše in osebe s posebnimi potrebami, sofinanciranje tekmovalnega športa, torej športnih aktivnosti otrok in mladine, odraslih in invalidov, ki so usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, sofinanciranje usposabljanj strokovnih delavcev v športu, sofinanciranje organiziranja rekreativnih športnih prireditev in sofinanciranje delovanja športnih zvez in športnih društev. Okvirna vrednost razpisa je 196.000 evrov. Rok za oddajo prijav je do vključno 15. marca 2024.
Javni razpis za izbiro izvajalcev programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica za leto 2024 predvideva sofinanciranje delovanja programov in projektov izvajalcev, ki delujejo na področjih vokalne in instrumentalne glasbene dejavnosti, gledališke in lutkovne dejavnosti, folklore, plesa, likovne umetnosti, literarne dejavnosti ter foto, video in filmske dejavnosti. Okvirna vrednost razpisa je 70 tisoč evrov, rok za oddajo prijav je do vključno 22. marca 2024.
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2024 predvideva sofinanciranje mladinskih programov, ki so namenjeni spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja za večje kompetence mladih, spodbujanju delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih, spodbujanju zdravega, aktivnega načina življenja mladih, dvigu kakovosti življenja in aktivnemu preživljanju prostega časa otrok in mladine, spodbujanju in razvijanju raziskovalnega, inovativnega in ustvarjalnega dela, vključevanju mladih z manj priložnostmi, spodbujanju javnega dialoga o družbenih vprašanjih ter aktivni participaciji mladih pri upravljanju družbe, prostočasnim dejavnostim med šolskimi počitnicami, osveščanju in spremljanju drugačnosti, zmanjševanju diskriminacije in socialne izključenosti mladih ter preprečevanju nasilja med mladimi in nad mladimi ter razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela z otroki v občini Sevnica. Okvirna vrednost razpisa je 18 tisoč evrov, rok za oddajo prijav je do vključno 22. marca 2024.
Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu 2024 predvideva sofinanciranje stroškov dela za izvajanje programov in materialnih stroškov za izvajanje programov. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 25 tisoč evrov, rok za oddajo prijav je do vključno 22. marca 2024.
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2024 predvideva sofinanciranje organizacije javnih prireditev, ki jih so jih oziroma jih bodo turistična društva izvedla v obdobju od decembra 2023 do novembra 2024. Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 13.027 evrov, rok za oddajo prijav pa je najkasneje do 19. marca 2024.
Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sevnica v letu 2024 predvideva sofinanciranje obnov sakralnih stavb, znamenj in kapel, ki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sevnica razglašene za kulturne spomenike. Okvirna vrednost razpisa je 35 tisoč evrov, rok za oddajo prijav je do vključno 10. maja 2024. V teku je tudi Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij v občini Sevnica v letu 2024, ki je odprt do 4. marca 2024.
S pomočjo nepovratnih sredstev, ki jih Občina Sevnica vsakoletno iz občinskega proračuna namenja društvenem delovanju, se bogati družbeno in družabno življenje na področju športa, kulture, mladinskih dejavnosti ter zdravstvenega in socialnega varstva. Društva v lokalnem okolju ustvarjajo pomembno dodano vrednost in višajo kakovost bivanja na vseh področjih življenja.

V socialno-varnostnem sosvetu izpostavili dobro sodelovanje
V sredo, 14. februarja, je potekala vsakoletna seja Socialno-varnostnega sosveta Občine Sevnica. Posvetovalno telo župana Srečka Ocvirka sestavljajo predstavniki institucij, ki na območju sevniške občine vsaka na svojem področju izvajajo javne naloge in zadolžitve s področja lokalne samouprave, sociale, zdravstva, javnega reda in varnosti, izobraževanja, zaposlovanja, družbenih dejavnosti in drugih.

Vsakoletno srečanje je namenjeno izmenjavi informacij in poudarkov dela pristojnih javnih služb. Tako se še dodatno krepi sodelovanje med institucijami, katerim skupna točka je skrb za prijetno in varno bivanje v skupnosti. Občina Sevnica velja za zelo varno občino, kar je bilo v preteklosti prepoznano tudi s strani Inštituta za korporativne varnostne študije, ICS- Ljubljana, ki je sevniški občini podelil naziv »Najbolj varna občina«. V skupnih prizadevanjih za ohranjanje lokalnega okolja, ki je prijetno, prijazno in varno za bivanje, so člani sosveta izpostavili pomen tovrstnih srečanj in poudarili dodatno krepitev sodelovanja pri izvajanju preventivnih in izobraževalnih aktivnosti.

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc