Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

 Občinske novice tega tedna v občini Sevnica, ter dogodki!!!

redna seja

Poročilo 3. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica
Osrednja točka 3. seje Občinskega sveta Občina Sevnica, ki je potekala 8. marca v Kulturni dvorani Sevnica, je bil Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2023. Ta krovni finančni dokument je občinski svet po opravljeni obravnavi osnutka, analizi podanih predlogov in pobud ter podrobni obravnavi na vseh delovnih telesih sprejel.

 

3. redna seja občinskega sveta

Financiranje vseh slovenskih občin temelji na številnih virih, največji so odstopljeni državni davki, imenovani tudi povprečnina. Za leto 2023 in 2024 znaša 700 evrov na prebivalca na leto, izplačuje pa se po dvanajstinah. Poleg povprečnine so ključni vir tudi druge dajatve in prihodki, med njimi viri Republike Slovenije in Evropske unije, ki se namenjajo za investicije, ter viri občine: davki od prometa z zemljišči in nepremičninami na območju občine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, nadomestilo za uporabo gozdnih cest na območju občine in druga nadomestila. Prihodkovna stran občinskega proračun za leto 2023 znaša 25,3 milijonov evrov. Skupna višina odhodkov proračuna znaša 29,3 milijonov evrov. Poleg zagotavljanja primernega standarda izvajanja vseh javnih nalog in služb s področij predšolske vzgoje in šolstva, socialnega varstva, vzdrževanja javne cestne in komunalne infrastrukture in drugih obveznih nalog, se s sprejetim proračunom nadaljuje investicijski cikel. Skupni obseg naložb je 14,4 milijona evrov, v to so vključena tudi sredstva države kot tudi evropskih skladov. Največje težišče proračuna je na gradnji dveh šol, Osnovne šole Blanca in Osnovni šoli Ane Gale Sevnica in na ureditvah športnih površin pri osnovnih šolah v Sevnici in v Šentjanžu. Gre za športne površine, ki so v dopoldanskem času namenjene osnovnošolcem, v popoldanskem času pa jih lahko koristijo vsi občani. Ostali projekti ustrezno sledijo potrebam v lokalnem prostoru. Med njimi so gradnja novega mostu v Krmelju s pripravo cestno-prometne infrastrukture za gradnjo nove osnovne šole, komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con, kar je temelj za razvoj gospodarstva, stanovanjskih površin in ustrezne domske oskrbe, aktualno pa je tudi dokončanje tekočih projektov urejanja vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, ki so podprti z evropskimi sredstvi. Sprejeta sta bila tudi predloga letnih programov za šport in kulturo v občini Sevnica. V obeh programih so zajeta tako sredstva, ki se namenjajo za delovanje društev, kot tudi sredstva, ki se namenjajo za vzdrževanje javnih športnih in kulturnih objektov ter sredstva za izvajanje programov športa in kulture v okviru javnih zavodov, vključno s pokrivanjem njihovih stroškov. Članice in člani sveta so se na seji seznanili še s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa za leto 2022 in Oceno izvajanja občinskega programa varnosti. Obravnavali so tudi tri prostorske zadeve, med njimi so potrdili Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Radna, s tem pa lahko investitor na tem območju nadaljuje z aktivnostmi za pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo načrtovanih objektov.

Sanacija plazu na javni poti na območju Gline Jame

Ob občinski kategorizirani javni poti JP 594631 na območju Gline Jame poteka sanacija plazu. Plaz se je sprožil konec lanskega leta in cesto močno poškodoval. Za ustrezno stabilizacijo brežine se izvaja ureditev kamnito betonskega opornega zidu s sanacijo cestišča na vplivnem območju plazu. Poleg Krajevne skupnosti Sevnica, ki je pristojna za vzdrževanje javnih poti na svojem območju, del sredstev za sanacijo prispeva tudi Občina Sevnica, saj gre za obsežen poseg. Na javnem razpisu izbran izvajalec je podjetje GMP Prijatelj d.o.o. iz Šentjanža. Vrednost sanacijskih del znaša 18.847,78 evrov. Krajevna skupnost Sevnica financira 70 % vrednosti ureditev, torej 13.147,78 evrov, Občina Sevnica pa za sanacijo prispeva 5.700 evrov. Sanacija bo sprva izvedena v makadamski obliki. Konec meseca maja bo Občina Sevnica uredila še asfaltacijo in namestitev odbojne ograje. Ocena vrednosti tega stroška znaša 3.500 evrov.

plaz gline

Odprtje prenovljenih prostorov in fotografke razstave v Zdravstvenem domu Sevnica

V Zdravstvenem domu Sevnica so v torek, 7. marca 2023, otvorili prenovljene prostore dveh ambulant družinske medicine in prenovljene prostore ambulante medicine dela, prometa in športa. Ob otvoritvi so odprli tudi fotografsko razstavo z zelo pomembnim sporočilom. Direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič je v svojem nagovoru ob odprtju nove fotografske razstave poudarila pomen galerije Esculap, kjer že 28 let svoja umetniška dela razstavljajo domači umetniki. »Galerija Esculap je del Zdravstvenega doma Sevnica, ki osmišlja vizijo naše ustanove.«, je poudarila. Direktorica ZD Sevnica je predstavila tudi nekaj zanimivih in zgovornih podatkov, s katerimi je povzela uspešno delovanje zdravstvenega doma v letu 2022. Med drugim je povedala, da so imeli samo v ambulantah družinske medicine v lanskem letu kar 80 tisoč primerov. V otroškem in šolskem dispanzerju so obravnavali 23 tisoč primerov, v zobozdravstvu 6.500 primerov, v specialističnih dejavnostih pa 30 tisoč primerov. Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je poudaril, da je Zdravstveni dom Sevnica primer dobre prakse, ki se odziva na potrebe pacientov, opravlja veliko nalog na področju primarnega zdravstva, hkrati pa nadgrajuje svoje storitve in nudi tudi specialistično obravnavo. Ob otvoritvi prenovljenih prostorov sta zbrane pozdravila tudi Jurij Pesjak dr. med. spec. druž. med. in Marko Ratej, predstojnik medicine dela, prometa in športa.

Ker v tednu od 6. do 12. marca obeležujemo 40. slovenski teden boja proti raku je bila k besedi povabljena tudi Alenka Krenčič Zagode, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, predsednica Društva za boj proti raku Posavja in Obsotelja. Fotografska razstava z naslovom Moja brazgotina, moje življenje je delo priznanega fotografa, Sevničana Mirana Juršiča. Nastala je v sodelovanju z zavodom Slovenija-transplant in društvom pacientov Slovensko društvo Transplant. Namen razstave je odpirati prostore za razmislek in pogovor, hkrati pa spodbuja k opredelitvi glede darovanja organov.

otvoritev prostorov

Razstava Moja brazgotina, moje življenje

Ob odprtju razstave sta spregovorili tudi prim. Danica Avsec, dr. med., namestnica direktorja zavoda Slovenija-transplant, ki je predstavila poslanstvo zavoda in Nina Žitek, predstavnica Slovenskega društva Transplant in ena od enajstih članov društva, ki so pogumno odvrgli oblačila, stopili pred fotografski objektiv in pokazali svoje brazgotine, ki nosijo »zgodbo o strahu, o žalosti, o razočaranju, o jezi. Hkrati je tudi zgodba o pogumu, o upanju, o bitki za življenje in veliki želji po življenju.”. Fotograf Miran Juršič je povedal, da je bilo fotografiranje poseben izziv. Želel je poudariti in prikazati brazgotine, ki nosijo pomen ločnice med življenjem in smrtjo. Ob tem je poudaril, da še danes neguje prijateljstva z vsemi sodelujočimi in izrazil zadovoljstvo, da prav ob tej priložnosti prvič razstavlja svoja dela v domačem kraju. Razstava bo v galeriji Esculap na ogled 60 dni. Prostor, kjer so čakalnice Zdravstvenega doma Sevnica, je eden izmed javnih prostorov v Sevnici, kjer domači umetniki lahko razstavljajo svoja dela. Razstave likovnih, fotografskih, kiparskih in drugih umetniški del so na ogled tudi v prostorih občinske stavbe, v Trškem dvorcu, Knjižnici Sevnica in na sevniškem gradu.

Občinski otroški parlament občin Sevnica in Radeče

Na Gradu Sevnica je v torek, 7. marca 2023, potekalo zasedanje 33. občinskega otroškega parlamenta osnovnih šol občin Sevnica in Radeče. Udeležilo se ga je 29 mladih parlamentark in parlamentarcev v spremstvu mentorjev in ravnateljev šol sevniške in radeške občine. Mlade iz OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče in OŠ Marjana Nemca Radeče je uvodoma nagovorila Gusta Mirt, ravnateljica krmeljske šole, ki je letošnja gostiteljica zasedanja. V svojem nagovoru je poudarila pomembnost letošnje teme, ki je duševno zdravje otrok in mladih. Sodelujočim mladim je zaželela uspešnost, konstruktivnost in kreativnost pri parlamentarnem zasedanju. Otroški občinski parlament na sevniškem gradu Pozdravne besede sta udeležencem namenila tudi sevniški župan Srečko Ocvirk in župan Občine Radeče Tomaž Režun. Srečko Ocvirk je izpostavil pomen zaupanja, ki je bil mladim parlamentarkam in parlamentarcem podeljen s strani njihovih sošolcev. Povedal je, da je zaupanje v politiki pogosto porušeno. Odgovorna politika je proces vsakodnevnega usklajevanja pri ključnih vprašanjih na ravni šolske skupnosti, krajevne in lokalne skupnosti, ter nato države. Pri tem je potrebno razumeti odgovornost, ki jo odločanje prinaša. Izrazil je prepričanje, da bo razprava na temo duševnega zdravja otrok in mladih veliko pripomogla še k bolj vzpodbudnemu okolju v šolah. Tomaž Režun je poudaril, da v politiki ne razmišljajo vsi enako, saj je vsak drugačen. To je demokracija, ki pomeni nenehno tehtanje mnenj in dogovarjanje, je izpostavil. Poudaril je še, da mora posameznik, ki je izbran da zastopa interese, zastopati interese celotne skupnosti. Mladim parlamentarcem je zaželel konstruktivno razpravo, ki pa mora temeljiti na korektnosti in spoštljivosti. Za kulturni program so poskrbele učenke iz OŠ Krmelj, ki so pripravile skeč na temo samopodobe, zbranim pa so tudi zapele.

Vsebinska razprava letošnjega otroškega parlamenta je potekala v treh skupinah, in sicer so obravnavali temo samopodobe, metode sproščanja in medvrstniške odnose. V zaključnem delu so mladi parlamentarci in parlamentarke na volitvah izbrali predstavnici iz OŠ Tržišče in OŠ Marjana Nemca Radeče, ki se bosta udeležili nacionalnega otroškega parlamenta. Ta bo 11. aprila 2023 v Državnem zboru Republike Slovenije. Vsakoletna organizacija otroškega občinskega parlamenta je pomemben dogodek, ki spodbuja politično in družbeno participacijo mladih, ki se na tak način spoznavajo s pomembnimi temami, o katerih se razpravlja tudi na najvišjih političnih ravneh.

obcinski otroski

62. sevniška salamijada

Društvo salamarjev Sevnica danes, na dan mučenikov, prireja 62. sevniško salamijado z bogatim spremljevalnim programom. Salamijada bo potekala v gostilni Vrtovšek v starem mestnem jedru Sevnice od 15. ure naprej. Kot to veleva tradicija, je na salamijado vstop dovoljen samo moškim. Na spletni strani društva je objavljen vozni red brezplačnega lokalnega avtobusa, ki bo obiskovalce varno pripeljal na dogodek in z dogodka.

 

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje smrqmczq Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!

©Radio Slovenc