Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

V Kulturni dvorani Sevnica je v sredo, 7. decembra 2022, potekala prva redna, ustanovna seja Občinskega sveta Občine Sevnica. S tem se je pričel nov štiriletni mandat 2022–2026 najvišjega organa delovanja lokalne skupnosti.

seja sevnica1

Župan Srečko Ocvirk je uvodoma nagovoril novo sestavo občinskega sveta še kot župan preteklega mandata in sejo, skladno s poslovnikom Občinskega sveta Občine Sevnica, v vodenje predal najstarejšemu izmed svetnikov, Božidarju Groboljšku. Članica občinske volilne komisije Mojca Kuzmički je v prvem delu seje predstavila poročilo o izidu volitev za župana, člane občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti. Sledilo je imenovanje začasne mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana, v katero so bili po podanem predlogu z glasovanjem soglasno imenovani Rado Kostrevc, Brigita Karlovšek in Vincenc Knez. Začasna mandatna komisija je pregledala poročilo Občinske volilne komisije o volitvah ter potrdila o izvolitvi svetnikov. Občinski svet je na predlog mandatne komisije z glasovanjem soglasno potrdil vse mandate. Sledilo je imenovanje članov občinskega sveta v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V komisijo so bili po podanem predlogu soglasno potrjeni naslednji člani občinskega sveta: Božidar Groboljšek kot predsednik komisije, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Tanja Novšak, Rok Petančič, Gorazd Zupanc in Stanislava Žičkar. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mora do naslednje seje, ki bo predvidoma januarja naslednje leto, na podlagi prejetih predlogov v imenovanje predlagati člane posameznih delovnih teles občinskega sveta. V naslednjih dneh bo na občinski spletni strani objavljen poziv za zbiranje predlogov za kandidate za člane delovnih teles občinskega sveta, Nadzornega odbora Občine Sevnica, Nadzornega sveta Komunale d. o. o. Sevnica ter občinske volilne komisije. Seja se je nadaljevala s potrditvijo ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti z župansko funkcijo. Srečko Ocvirk je v svojem prvem nagovoru v vlogi novega župana Občine Sevnica v mandatu 2022–2026 čestital članicam in članom sveta ob izvolitvi. Izrazil je prepričanje v dobro delo in sodelovanje pri uresničevanju skupnih razvojnih ciljev.

 

V sklepnem delu seje je dobro delo članom sveta zaželel tudi Božidar Groboljšek in izpostavil pomen skupnega delovanja za uspešen razvoj sevniške občine. Skladno s Statutom Občine Sevnica, na podlagi poročil Občinske volilne komisije in sklica župana Občine Sevnica bo ustanavljanje svetov vseh 11 krajevnih skupnosti potekalo v naslednjih dneh. Na posamičnih sejah se bodo ustanovili sveti krajevnih skupnosti, člani pa se bodo seznanili z nalogami in pristojnostmi ter s sodelovanjem z Občino Sevnica. Izmed članov svetov krajevnih skupnosti bodo izvoljeni predsedniki in podpredsedniki svetov za mandat 2022–2026.

Uspešno zaključen projekt izgradnje nadvoza
V začetku tega tedna je bil čez novi nadvoz, ki povezuje industrijsko cono z regionalno cesto skozi mesto Sevnica, speljan promet. Izgradnja nadvoza čez trebanjsko železniško progo je osrednji del projekta »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«. Njegovo realizacijo sta s sredstvi podprli Evropska unija in Republika Slovenija. Za projekt v višini dobrih 1,7 milijona evrov je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 831.015,75 evrov, Republika Slovenija pa 277.005,25 evrov. Poglavitni namen naložbe je bila ustrezna infrastrukturna ureditev dostopne ceste v poslovno cono. Z ukinitvijo izvennivojskega križanja z železniško progo je dostop do poslovne cone ustreznejši, s čimer se obstoječim in novim podjetjem omogoča boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Glavni cilj projekta je namreč spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji. Izgradnja nadvoza čez trebanjsko progo je del širših prometnih izboljšav tega območja. V navezavi na regionalno cesto Boštanj–Planina (R2-224) je pred izvedbo rekonstrukcija
križišča v krožišče. Izvajalec bo v kratkem pričel z deli, najprej na območju podpornega zidu,ki je bil urejen v sklopu izgradnje nadvoza. Nosilec projekta izgradnje krožišča je Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo. Ko bo širša ureditev realizirana in urejeni vsi ukrepi za ustrezno varnost vseh udeležencev v prometu, bo sproščen tudi trenutno zaprt hodnik za pešce na nadvozu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Komunalno opremljanje območja OPPN Sv. Križ v Boštanju
V sklopu komunalnega opremljanja območja OPPN Sv. Križ poteka prva faza ureditve cestne infrastrukture. Občina Sevnica je pristopila k protiprašni ureditvi ceste, ki bo v uporabi za čas pozidave celotnega območja, ki ga opredeljuje občinski podrobni prostorski načrt. Križišče oziroma navezava na cesto Dolenji Boštanj bo urejena z enoslojnim spodnjim ustrojem
asfalta v širini, ki omogoča srečevanje dveh vozil in varno vključevanje na cesto. Na tem območju bo urejeno tudi odvodnjavanje. Glavna cestna povezava na območje bo v širini 4 metrov, stranski izvedeni odcepi cest pa bodo za pol metra ožji. Takšna ureditev omogoča nadaljnje urejanje in priključevanje komunalne infrastrukture brez nujnih poškodb novo asfaltirane ceste. Območje je že komunalno opremljeno z javnim vodovodom, ločeno javno meteorno in fekalno kanalizacijo ter optičnim omrežjem OŠO (odprto širokopasovno omrežje). Z nizko napetnostnim elektro omrežjem je območje opremilo podjetje Elektro Celje, ki za širše območje občinskega prostorskega načrta načrtuje vgradnjo novega omrežja v infrastrukturnem koridorju predvidenega hodnika za pešce.

Ureditev pešpoti ob stavbi Občine Sevnica
Občina Sevnica je uredila pešpot med občinsko stavbo in župniščem. Pešpot predstavlja varnejšo izbiro poti tako za najmlajše udeležence v prometu kot tudi vse ostale, ki raje izbirajo s prometom manj obremenjene poti za pešhojo. Južna stran občinske stavbe se s pločnikom navezuje na regionalno cesto skozi staro mestno jedro Sevnice. Ker gre za glavno prometnico na levem bregu reke Save, je cesta precej obremenjena z osebnim, javnim in tovornim prometom. Obstoječe infrastrukturne ureditve ne omogočajo širitve pločnikov, zato je Občina Sevnica pristopila že k drugi tovrstni preusmeritvi peš prometa v starem mestnem jedru. Preusmeritev peš prometa pred cestno ožino pri gostilni Plausteiner je bila urejena v letu 2018. Po njej je speljana tudi šolska pot. Nova pešpot ob občinski stavbi je bila včeraj asfaltirana, nekateri sprehajalci pa so jo že uporabili. Vrednost pogodbenih del ureditve poti je znašala 11 tisoč evrov.

pespot

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva
Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Prostovoljsko delovanje ima tako v družbi kot tudi v posamezni lokalni skupnosti velik pomen, saj pomembno izboljšuje kakovost življenja, deluje kot pomemben komunikacijski kanal civilne družbe in ustvarja možnosti za aktivno delovanje in participacijo slehernega posameznika. Oblik prostovoljstva je veliko, skupni imenovalec vseh delovanj pa je nesebičnost.
Mednarodni dan prostovoljstva, ki ga vsako leto obeležujemo 5. decembra, je namenjen poklonu temu nesebičnemu delovanju posameznikov in skupin. Letošnji slogan »Skupaj ukrepajmo zdaj« poudarja vlogo prostovoljstva pri krepitvi solidarnosti. Prostovoljstvo ima tako v Sloveniji kot tudi v občini Sevnica bogato tradicijo. V lokalnem okolju se udejanja skozi raznoliko društveno delovanje, kot so pomoč drugim, ohranjanje tradicij in ljudskega izročila, razvoj turizma, izvajanje različnih športnih in kulturnih programov in organiziranje družabnih dogodkov. Občina Sevnica vseskozi skrbi za ustvarjanje spodbudnega okolja za delovanje prostovoljskih organizacij, kar prepoznava tudi Slovenska filantropija, ki se Občini Sevnica, v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva v mesecu maju, podelila šesti zaporedni naziv »Prostovoljstvu prijazna občina«.Skupno številko društev, registriranih na Upravni enoti Sevnica, je 188. Od tega jih je 18 vpisanih tudi v nacionalni vpisnik prostovoljskih organizacij, ki ga vodi AJPES. Za uspešno delovanje društev Občina Sevnica namenja sredstva skozi vsakoletne razpise in druge oblike financiranja na različnih področjih.

 Zelo pomembno vlogo v lokalnem prostoru nosijo prostovoljna gasilska društva. Njihovo delovanje, skupaj s poklicnim jedrom, se financira prek Gasilske zveze Sevnica. Poleg sredstev, ki se namenjajo rednim nakupom opreme in drugim operativnim stroškom, je Občina Sevnica v letošnjem letu pristopila k nakupu gasilskega vozila za reševanje z višin GVCZD-1 oziroma Multistar. Pogodbena vrednost nakupa znaša okoli 900.000 evrov, od tega bo glavnino nakupa, to je 525 tisoč evrov, financirala Občina Sevnica iz občinskega proračuna, 275 tisoč evrov bo na podlagi sklepa o sofinanciranju prispevala Uprava RS za zaščito in reševanje, 100 tisoč evrov pa bo prispevala Gasilska zveza Sevnica. Z gasilskim vozilom bo upravljalo Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica, ki je gasilsko društvo s poklicnim jedrom IV. kategorije. V sevniški občini delujejo tudi druga društva, ki vsako na svojem področju pomembno prispeva k višji kakovosti življenja in bivanja v domačih krajih. Tudi za delovanja teh društev Občina Sevnica redno namenja sredstva. Za področje delovanja mladinskih programov je v letu 2022 namenila 15.135 evrov za 24 programov 12 mladinskim organizacijam. Za programe na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti je namenila 48 tisoč evrov za 45 programov 25 društvom in organizacijam. Za 45 programov je 33 društvom in organizacijam s področja socialnega in zdravstvenega varstva namenila 25 tisoč evrov. Za programe na
področju športa je namenila 148.529 evrov 28 društvom. Povezano prostovoljno delovanje in sistemsko financiranje prostovoljskih organizacij daje dobre rezultate družbene kohezije. Uspešno delovanje društev je v veselje in zadovoljstvo, angažiranost aktivnih posameznic in posameznikov pa je pomemben zgled celotni skupnosti.S pozitivnimi dejanji in aktivnim delovanjem prostovoljke in prostovoljci sooblikujejo vsakodnevno življenje v občini Sevnica in s tem prispevajo k njenem razvoju, prijaznosti in privlačnosti za bivanje.

Otvoritev prenovljenih prostorov DoMladih
V petek, 2. decembra 2022, so bili namenu predani prenovljeni prostori DoMladih na Prvomajski ulici 15 v Sevnici. Prostori so namenjeni mladinskim organizacijam,
druženju in mladinskem ustvarjanju. Prostor je v lasti Občine Sevnica, uporabljata pa ga Mladinski svet Občine Sevnica (MSOS) in Študentski klub Sevnica (ŠKS). V DoMladih je v preteklosti delovala trgovina, nato je prostor uporabljal zavod KNOF. V letu 2018 je prostor prevzel MSOS. V sklopu realizacije pobud participativnega proračuna 2019 so bile posodobljene sanitarije in urejena manjša soba, ki se uporablja za skladišče. V sklopu pobud participativnega proračuna za leto 2022 je bil predlagan in izglasovan projekt nadaljnjih posodobitev prostora. Zamenjane so bile elektro in vodovodne inštalacije, prepleskane in novo urejene so stene skupaj s stropom, nameščene so nove luči, vgrajena je nova protizdrsna talna keramika in urejeno prezračevanje. Pogodbena vrednost del je znašala 11.961,73 evrov. V svojem nagovoru ob otvoritvi je župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk izrazil zadovoljstvo
ob prenovi prostorov in poudaril pomen komunikacije med mladinskimi organizacijami in lokalno skupnostjo. Uporabniki prostora so namreč tisti, ki mu dajejo namen in pomen. Povedal je še, da je Občina Sevnica vselej odprta za pobude mladih ter da si želi negovati odprto komunikacijo z mladimi tudi v prihodnje. Predsednica Mladinskega sveta Občine Sevnica Sanja Slemenšek se je zahvalila lokalni skupnosti, ki je poskrbela za ureditev prostorov ter poudarila pomen osebnih stikov in druženja med mladimi, ki so v sodobnem času, ko je skoraj celotno družbeno dogajanjedostopno prek spleta, izjemnega pomena. Predsednica Študentskega kluba Sevnica Eva Zaman je poudarila, da bo prostor tudi v prihodnje namenjen organizaciji raznolikih dogodkov, ki bodo namenjeni tako mladim kot tudi drugim družbenim skupinam. Zbrani so prostore simbolno otvorili s kavo in druženjem. Ob otvoritvi je bila obeležena tudi 19. obletnica delovanja Študentskega kluba Sevnica, prijeten program pa se je nadaljeval v lokalu Platz s stand up komikom Markom Žerjalom. Tradicionalni božično-novoletni koncert Godbe Sevnica Godba Sevnica vabi na tradicionalni božično-novoletni koncert, ki bo naslednjo soboto, 17. decembra 2022, ob 18. uri v Športnem domu Sevnica. Vstop je prost.

photogral

 FOTO: MSOS in ŠKS

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje rbmizgrf Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!

©Radio Slovenc