Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

Poročilo 33. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica

zupan ocvirk1


33. redna seja občinskega sveta je bila v prvem delu namenjena obravnavi prostorskih aktov. Sprejeta
je bila prostorska sprememba na pobudo zasebnega investitorja za povečanje obsega območja
kamnoloma Červivec v Krajevni skupnosti Primož. V drugi obravnavi je bil sprejet Odlok o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod. Predmet tega
prostorskega akta je območje zahodno od obstoječe stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti, kamor
bodo umeščeni nova stanovanjska soseska in objekti družbenih dejavnosti.
Soglasno sta bila sprejeta predloga Lokalnega energetskega koncepta in Akcijskega načrta za trajnostno
energijo in podnebne spremembe Občine Sevnica. Gre za strateška dokumenta, ki opredeljujeta ukrepe
za ustrezno in trajnostno ravnanje z energenti in primeren odnos do okolja.
Člani občinskega sveta so podali tudi soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica in
soglasje k predlaganim cenam vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine. Na ceno
programa ključno vpliva število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna
struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Višina plačila
vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene
programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Višina plačila se z odločbo določi kot
odstotek, ki plačajo starši, od cene programa, v katerega je otrok vključen. Cene programov predšolske
vzgoje se bodo v spremenile in sicer v povprečju za 5 %, odvisno od starostne skupine in vrtca. V sevniške
vrtce je trenutno vključenih 779 otrok v 44 oddelkih. Vključenost se iz leta v leto viša, Občina Sevnica pa
se potrebam vseskozi prilagaja z odpiranjem dodatnih vrtčevskih kapacitet.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem
polletju leta 2022. Likvidnostni trend je pozitiven, vse krajevne skupnosti, javni zavodi in javno podjetje
so v dobri finančni kondiciji.
Podprli so tudi predlog spremembe odredbe, ki določa območja omejene hitrosti pred šolami in vrtci v
občini Sevnica. Potrjena sprememba omogoča realizacijo širitve cone omejitve hitrosti na največ 30
kilometrov na uro v Boštanju med osnovno šolo in vrtcem Panorama.
V Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica so člani občinskega sveta
imenovali tri predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica. Potrdili so tudi tekoče premoženjsko-pravne
zadeve, ki omogočajo nemoteno delo na področju ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica.


Šport je praznik! Tudi v občini Sevnica
23. september je Dan slovenskega športa. Na ta dan Slovenke in Slovenci še s posebno pozornostjo
izražamo svojo predanost športu in se poklonimo vrhunskim dosežkom naših športnih asov.
Šport pa seveda niso samo vrhunski športni dosežki. Šport je tudi veselje do gibanja in rekreacije. Z
rednim športnim udejstvovanjem skozi vse leto, ne zgolj na Dan slovenskega športa, skrbimo za svoje
zdravje in dobro počutje.


Občina Sevnica je zelo vpeta v dogajanje na področju športa


Župan Srečko Ocvirk je ob Dnevu slovenskega športa izpostavil, da Občina Sevnica razvoju športa in
prostočasnih aktivnosti iz proračuna namenja nekaj manj kot 1 milijon evrov. Sredstva se namenjajo
tako neposrednem sofinanciranju športnih društev in njihovih aktivnosti, kot tudi vzdrževanju ter
obnovam in novogradnjam športne in prostočasne infrastrukture na območju celotne občine.
V zadnjem obdobju so bili urejeni številni športni objekti. Ena izmed vidnejših ureditev je zagotovo
obnovljen Bazen Sevnica. Zaradi dotrajanosti in več kot tridesetletne neprekinjene uporabe je bila
izvedba obnove nujna. Ta priljubljena točka druženja, ki v vročih poletnih mesecih nudi prijetno
ohladitev, po prenovi ustreza vsem higienskim, zdravstvenim in drugim predpisanim standardom. Na
novo urejena so bila tudi številna športna igrišča. V Sevnici sta bili na novo urejeni igrišči z umetno travo
na Drožanjski in Florjanski ulici. V Krmelju je urejeno balinišče in teniško igrišče z umetno travo, v
letošnjem letu bo bila pridobljena tudi projektna dokumentacija za celostno ureditev športnega parka.
Na Blanci je bil urejen fitnes in novo igrišče z umetno travo. Osveženih športnih površin in fitnesov na
prostem so se med drugim razveselili v Loki pri Zidanem Mostu, na Velikem Cirniku in v Češnjicah.
Vse lokacije športnih površin, športnih objektov in otroških igrišč so preko interaktivnega zemljevida
dostopne tudi na občinski spletni strani.
V letošnjem letu je načrtovana še realizacija plezalne stene v Boštanju, prenovljeno pa bo tudi
nogometno igrišče v Tržišču, kjer bo zamenjana umetna trava.
Občina Sevnica v sklopu rednega letnega vzdrževanja namenja proračunska sredstva za vse športne
objekte pri vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v popoldanskih urah odprti za uporabo vsem, ki bi se
želeli športno udejstvovati. V letošnjem letu se bo pričela tudi celovita obnova igrišč pri Osnovni šoli
Sava Kladnika Sevnica.


Športna zveza je sinergija združenja vseh športnih društev v lokalnem okolju


Predsednik Športne zveze Sevnica Miran Grubenšek je poudaril, da je šport v lokalnem okolju zelo
močno razvejan. V športne aktivnosti se vključujejo tako šolski in celo predšolski otroci, mladi, delovno
aktivni in tudi starejši. Domači športni klubi ponujajo široko paleto športnega udejstvovanja. Nekateri so
usmerjeni v tekmovalni šport, drugi pa negujejo rekreativne športne aktivnosti.
Športna zveza Sevnica je izdala brošuro Gibalna Sevnica, v kateri so opisane dejavnosti v športno zvezo
vključenih društev. Temeljni namen brošure je predvsem mlade privabiti, da se z vključitvijo v enega
izmed športnih klubov pričnejo redno športno udejstvovati. V sklopu z evropskimi sredstvi podprtega
projekta SITS – socialna vključenost preko športa (Social Inclusion Through Sports) pa Športna zveza
Sevnica z omogočanjem brezplačnih vadb v različnih klubih spodbuja vključevanje v športne aktivnosti v
domačem okolju vsem generacijam, še posebej mladim iz šibkejših socialnih okolij in tistim, ki s športnim
udejstvovanjem še nimajo izkušenj.


Projekt Sevnica giba z lisičko je največja občinska športna akcija


Z današnjim dnem se pričenjajo tudi aktivnosti akcije Sevnica giba z lisičko. Cilj projekta, ki ga
koordinirajo Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Zavod za gozdove
Slovenije, Planinsko društvo Lisca Sevnica in Kolesarsko društvo Sevnica, je občankam in občanom
približati raznolike športne aktivnosti skozi številne brezplačne športne in rekreativne dogodke, ki se
bodo zvrstili v odboju od 23. septembra, Dneva slovenskega športa do 15. oktobra, Svetovnega dneva
hoje.
Vse načrtovane aktivnosti so zabeležene v koledarju dogodkov na spletni strani KŠTM Sevnica.
Skupen cilj Občine Sevnica, KŠTM Sevnica in Športne zveze Sevnica je, da je vključevanje posameznikov v
športno udejstvovanje odvisno predvsem od njihove volje in ne od njihovih finančnih zmožnosti.

Trajnostna mobilnost v mestu in na podeželju


Evropska mesta in občine, med njimi že 10. leto zapored tudi Občina Sevnica, v času Evropskega tedna
mobilnosti organizirajo raznolike akcije, s katerimi prebivalce spodbujajo k uporabi trajnostnih oblik
prevoza.
Koordinatorji Evropskega tedna mobilnosti v občini Sevnica so pripravili nekaj konkretnih predlogov za
zmanjšanje uporabe osebnih avtomobilov v lokalni skupnosti.


Trajnostna mobilnost v mestu

Najbolj gosto poseljeno območje sevniške občine je somestje Sevnice in Boštanja. Središče Sevnice je
precej obremenjeno z avtomobili, kljub temu, da so razdalje, ki jih občani z avtomobili prevozijo,
relativno kratke. Standard dostopnosti je v Sevnici manj toleranten do višjih razdalj. Razdalje, ki jih
prebivalci večjih mest premagujejo peš ali s kolesom, jih Sevničani premagujejo z osebnimi avtomobili.

Kratek sprehod do delovnega mesta

Največja koncentracija delovnih mest izven industrijske cone v Sevnici je v novem delu mesta pri HTC,
kjer tudi vseskozi primanjkuje parkirišč. Kljub temu pa je okoli 600 metrov oddaljeno parkirišče pri
Bazenu Sevnica, kjer je na voljo 48 brezplačnih parkirnih mest, v dopoldanskih urah med tednom
večinoma prazno. Od Bazena Sevnica do območja pri HTC, kjer se med drugim nahajajo zdravstveni dom,
lekarna, dom starejših občanov, Center za socialno delo in Zavod za zaposlovanje, potrebujemo 7 minut
hoje. Od parkirišča Šmarje na Planinski cesti 1, kjer je na voljo 50 brezplačnih parkirnih mest, za okoli
550 metrov do območja pri HTC prav tako potrebujemo 7 minut. Tudi do starega dela mesta lahko
pridemo peš. Od parkirišča pri Gasilskem domu Sevnica do občinske stavbe za 700 metrov potrebujemo
okoli 8 minut.
S kratkimi sprehodi do delovnega mesta naredimo nekaj dobrega zase in za svoje zdravje, hkrati pa
prepuščamo prosta parkirna mesta tistim, ki tudi kratke razdalje težje premagujejo, torej starejšim in
osebam z oviranostmi.


S kolesom hitreje do cilja

Kolesarske ureditve v mestu Sevnica, tako kolesarske poti, označitve in prometna signalizacija, so v večji
meri urejene. Kolesarji so udeleženci v prometu, ki so prav tako obvezani spoštovati cestno prometna
pravila. Ta jim omogočajo vožnjo po cesti v primeru, da na določenem cestnem odseku kolesarske poti
ni.
Infrastruktura za kolesarje se v povezavi z urejanjem druge cestno-prometne infrastrukture nenehno
dopolnjuje. Pred javnimi ustanovami, pri železniški postaji, pred javnimi športnimi objekti in pred
nekaterimi lokali so urejene kolesarnice in stojala za kolesa. V lanskem letu pridobljeno stojalo za kolo
na parkirišču pred HTC je še pridobilo na sporočilnosti: z napisom »En avto ali deset koles« je še dodatno
poudarjeno, da lahko na parkirnem mestu enega avtomobila parkiramo kar deset koles.
Na krajše službene poti se s kolesom vozijo tudi sodelavci občinske uprave. V letošnjem letu je Občina
Sevnica v park službenih vozil umestila tudi novo žensko kolo. Obe službeni kolesi dobro služita svojemu
namenu.

Trajnostna mobilnost na podeželju

Na prvi pogled se zdi, da je načela trajnostne mobilnosti težje udejanjati na podeželju, kjer so razdalje
večje, manj je namenskih kolesarskih poti, tudi javni prevoz je manj pogost. Kljub temu pa lahko z
nekaterimi ukrepi zmanjšamo uporabo osebnih avtomobilov oziroma povečamo število potnikov v enem
avtomobilu. Mobilnost je sama po sebi še posebej na podeželju ključnega pomena, zato ukrepi ne smejo
biti usmerjeni v preprečevanje mobilnosti, temveč v ukrepe zmanjšanja obremenjevanja okolja s
prometom na prebivalcem prijazen način.
Sopotništvo
Sopotništvo oziroma deljenje avtomobila je vožnja z osebnim avtomobilom, pri kateri se vozniku pridruži
več potnikov, ki potujejo na isto destinacijo. Sopotništvo vsem udeležencem zmanjšuje potne stroške,
saj si jih med seboj razdelijo, hkrati pa zmanjšuje obremenitev okolja z avtomobili. Sopotništvo pridobiva
na pomenu in uporabnosti z razvojem digitalnih orodij. Za iskanje možnosti za sopotništvo je na voljo
spletni portal prevoz.org. Občina Sevnica v zadnjem obdobju prepoznava parkirišča, ki jih občanke in
občani že uporabljajo za sopotništvo. Eno tovrstnih je parkirišče pri Hidroelektrarni Arto-Blanca. V
prihodnje bo Občina Sevnica pristopila k ureditvam prostorov za sopotniško parkiranje tudi na drugih
tovrstnih točkah po občini.


Organizirani prevozi za starejše

Namen programa Sopotniki, ki deluje pod okriljem Zavoda za medgeneracijsko solidarnost, je pomagati
starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Program deluje na državni ravni, v sevniški
občini pa njegovo izvajanje financira Občina Sevnica. Projekt od leta 2021 koordinira Center za socialno
delo Posavje, Enota Sevnica. V lanskem letu je Občina Sevnica za izvajanje prevozov zagotovila tudi novo
vozilo.
Tudi letos je župan Srečko Ocvirk v sklopu akcije #ŽupaniZaVolani za en dan postal prostovoljec
Sopotnikov in po opravkih odpeljal občanko, uporabnico projekta Sopotniki. Po vozilo Sopotnikov se je
odpravil kar s službenim kolesom. Pri tem je izpostavil, da pogosto pozabimo, da je razdaljo skozi mesto
mogoče hitreje premagati s kolesom. Hkrati z iskanjem parkirnega mesta za kolo ni imel nobenih težav.

Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje krkjoviy Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!

©Radio Slovenc