Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

Varčevanje s pitno vodo in splošna požarna ogroženost

ob savi


Zaradi daljšega obdobja brez padavin je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s 1. julijem
razglasila veliko požarno ogroženost na območju celotne države. Hkrati Komunala Sevnica poziva vse
odjemalce pitne vode, naj z njo v čim večji meri varčujejo.
Zaradi izrazito suhega vremena je na območju celotnega Posavja prihaja do nižanja vodostajev in gladin
podzemnih voda. Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica, ki v sevniški občini v sklopu gospodarske
javne službe upravlja z vodovodi, vse odjemalce pitne vode poziva k varčevanju. Uporaba pitne vode za
zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in dvorišč ter polnjenje bazenov dodatno zmanjšuje vodne zaloge. V
primeru, da se poraba vode v naslednjih dneh ne bo zmanjšala, bo Komunala Sevnica izdala ukrep
omejitve porabe pitne vode.
Z današnjim dnem razglasitve požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja
gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na
območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete,
naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.
V primeru gašenja požarov prav tako prihaja do velike porabe vode, zato je previdnost in odgovorno
ravnanje vsakega posameznika v tem sušnem obdobju izrednega pomena.

prometna signalizacija

Opozorilna prometna signalizacija za boljšo varnost
Na Planinski cesti v mestu Sevnica je bila konec junija urejena nova opozorilna prometna signalizacija na
prehodih za pešce.
Opozorilna signalizacija ima nameščene utripalke s senzorji merilcev hitrosti. LED utripalke začnejo ob
preseženi predpisani hitrosti voznika utripati. Signalizacija tako voznike opozarja na preseženo hitrost.
Nova signalizacija je nameščena na treh prehodih za pešce na Planinski cesti.
Po podatkih prikazovalnika hitrosti, ki je nameščen na območju naselja v bližini Planinske ceste 38, na
tem odseku nekateri vozniki predpisane hitrosti 50 kilometrov na uro ne upoštevajo dovolj dosledno,
saj merilnik zaznava tudi hitrosti, višje od 100 kilometrov na uro. Takšnih voznikov je sicer zgolj nekaj
odstotkov, večina vozil merilnik prečka v okviru dovoljenih hitrosti.

Namen utripajoče opozorilne signalizacije je prehitre voznike opozoriti, naj upočasnijo vožnjo in s tem
omogočijo varno prečkanje prehodov za pešce ter hkrati pripomorejo k večji varnosti vseh udeležencev
v prometu.

Nova prometna signalizacija na Planinski cesti
Nova stanovanjska naselja na območju Krmelja in Studenca
Lokalna skupnost je na območjih, kjer je načrtovana nova gradnja, zavezana k sprejetju programov
opremljanja za območja funkcionalno zaokroženih komunalno neopremljenih ali delno opremljenih
stavbnih zemljišč. S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno
opremo in drugo predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Opredeljena so tudi finančna sredstva
za izvedbo opremljanja, roki za izvedbo in etapnost opremljanja. Na tej podlagi se odmeri tudi komunalni
prispevek posameznemu investitorju oziroma graditelju nove nepremičnine.
Posamezne odloke o programih opremljanja stavbnih zemljišč obravnava in potrdi občinski svet. Na svoji
32. redni seji je Občinski svet Občine Sevnica potrdil dva tovrstna odloka in sicer za novogradnje na
območjih Krmelja in Studenca.
Območje predvidene nove stanovanjske pozidave v Krmelju v velikosti 6.485 m2 opredeljuje krovni
prostorski akt, torej Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Sevnica. Gre za razgiban teren orientiran
proti jugu, ob lokalni cesti in obstoječi pozidavi. Območje je trenutno pretežno poraslo s travo, na
severnem robu pa se začenja manjši gozd. Na tem območju je predvidena postavitev štirih stanovanjskih
objektov, od tega dveh dvostanovanjskih in dveh enostanovanjskih enot. V sklopu komunalnega
opremljanja je predvidena izvedba nove dostopne ceste ter ureditev meteorne kanalizacije in fekalnega
kanala. V neposredni bližini območja se nahaja vsa potrebna infrastruktura, na katero se bo
novozgrajena komunalna oprema tudi navezala.
Finančna sredstva za izvedbo nove cestne infrastrukture na območju opremljanja bosta zagotavljala
zasebni investitor z lastnimi sredstvi (oporni zidovi, cesta v makadamski obliki) in Občina Sevnica s
sredstvi občinskega proračuna (kanalizacija za odvajanje odpadnih in padavinskih voda, asfaltna
prevleka ceste, cestna razsvetljava). Pred začetkom del bo sklenjena pogodba o opremljanju med
investitorjem in Občino Sevnica. Po pogodbi bo investitor na svoje stroške zgradil prometno omrežje
znotraj območja opremljanja, ga brezplačno predal Občini Sevnica v trajno last in upravljanje ter na ta
način poravnal komunalni prispevek.
Izvedba komunalnega opremljanja je predvidena v dveh fazah, pri čemer 1. faza predvideva izgradnjo
opornega zidu, ceste v makadamski obliki in kanalizacije ter predajo te komunalne opreme v upravljanje

do konca leta 2024. Druga faza predvideva dokončanje asfaltne prevleke na cesti in postavitev cestne
razsvetljave ter predajo te komunalne opreme v upravljanje do konca leta 2027.

Lokacija širšega območja komunalnega opremljanja. Vir: PISO

Na Studencu gre za vzhodni del naselja, ki je opredeljen s podrobnim prostorskim načrtom. V naravi
območje na severovzhodni strani meji z gozdnimi in kmetijskimi površinami, na jugozahodni strani so
kmetijske površine, na zahodni strani pa je podružnična šola. Na območju je predvidena celostna
infrastrukturna ureditev, ki bo omogočila izgradnjo več stanovanjskih objektov. Določbe prostorskega
akta opredeljujejo 14 prostorskih enot, od katerih je na enajstih predvidena gradnja dvanajstih
stanovanjskih objektov. Trije stanovanjski objekt že stojijo, za gradnjo pa je prostih še devet parcel.
Dovoljena je gradnja eno in dvostanovanjskih stavb ter določene vrste pomožnih nestanovanjskih
objektov. Preostale površine so namenjene dograditvi prometnega, komunalnega, energetskega in
telekomunikacijskega omrežja, predvideno je tudi območje za parkirišče za osebna vozila.
V sklopu komunalnega opremljanja je predvidena izgradnja novega cestnega odseka s hodnikom pa
pešce, ki se bo priključil na obstoječo lokalno cesto, ki poteka skozi Studenec. Predvidena je ureditev
odvodnjavanja in cestne razsvetljave ter izgradnja vodovoda in električnega omrežja. Izgradnja
komunalne opreme je predvidena do konca leta 2027. Finančna sredstva za komunalno opremljanje bo
zagotovila Občina Sevnica, skozi poravnavo komunalnega prispevka pa bodo stroške komunalnega
opremljanja za posamezno gradbeno parcelo pokrili investitorji.

Vzhodni del naselja Studenec opredeljuje občinski podrobni prostorski načrt. Vir: PISO

Komunalni prispevek je sicer obvezna dajatev, ki jo investitor poravna občini z namenom pokrivanja
stroškov komunalnega opremljanja. V sevniški občini imajo mlade družine in mladi investitorji, ki še niso
dopolnili 35 let, možnost pridobiti subvencijo za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš.
Občina Sevnica stremi k nenehnim izboljšavam prostora, hkrati pa se aktivno odziva na prejete pobude,
mnenja in predloge občank in občanov, ki jih skladno z veljavno prostorsko zakonodajo vključuje v
spremembe krovnega prostorskega akta. Vse aktualne spremembe prostorskih aktov so ažurno
objavljene na Prostorskem portalu Občine Sevnica.

Široko dostopna prostočasna infrastruktura za aktivno preživljanje šolskih počitnic
Aktivno preživljanje šolskih počitnic in prostega časa omogoča široko dostopna prostočasna
infrastruktura, ki je na voljo v vseh krajevnih skupnostih sevniške občine. Poleg Bazena Sevnica, ki v
vročih poletnih dneh omogoča prijetno ohladitev, so mladim dostopna tudi otroška igrišča,
večnamenska igrišča in fitnesi na prostem.
Lokacije športnih objektov so zbrane na interaktivnem zemljevidu na občinski spletni strani:
https://www.obcina-sevnica.si/sl/pametna-skupnost/interaktivni-zemljevid/ .
V Sevnici je med drugim mogoče igrati odbojko na mivki pri Taborniškem domu, košarko in druge igre z
žogo pa pri Športnem domu Sevnica, na Florjanski ulici, Drožanjski ulici, pri Srednji šoli Sevnica in v
Naselju Heroja Maroka. Na območju reke Save je poleg sprehajalne poti na voljo fitnes na prostem,
balinišče, na Orehovem pa tudi trim steza. Pri najmlajših je zelo priljubljena tudi namenska trampolin
blazina, ki je v neposredni bližini otroškega igrišča ob savski sprehajalni poti.

Otroško igrišče z blazino ob sprehajalni poti ob Savi

Športne površine so v Boštanju, kjer je balinišče, fitnes na prostem, atletska površina in igrišče pri
osnovni šoli ter igrala, na Logu, kjer so igrišče in otroška igrala s fitnesom na prostem, na Kompolju je
fitnes na prostem in asfaltirano večnamensko igrišče, na Lukovcu pa so pri večnamenskem domu igrala
in igrišče.

Na Blanci so fitnes naprave, otroško igrišče, nogometno igrišče z umetno travo, balinišče in večje igrišče
pri osnovni šoli. Na Dolnjem Brezovem je asfaltirano košarkarsko igrišče in otroško igrišče.
V Krmelju so v športnem parku rokometno igrišče, igrišči za tenis na umetni travi, odbojkarsko igrišče,
fitnes na prostem in otroška igrala. Zaključuje se tudi izgradnja balinišča z dvema stezama.
V Loki sta dve rokometni igrišči, teniško igrišče, za katerega je načrtovana obnova in preplastitev z
umetno travo, igrišče za odbojko na mivki in fitnes naprave ob Savi.
V Češnjicah je asfaltirano rokometno igrišče, na Studencu so rokometno in košarkarsko igrišče ter
otroško igrišče, na Artu je igrišče za nogomet in košarko ter otroško igrišče. Najmlajši lahko igrala
uporabljajo tudi v Rovišču.
V Šentjanžu so zunanja igrišča pri osnovni šoli, v Zabukovju pa je travnato igrišče za mali nogomet.
V Tržišču so igrišče za odbojko na mivki, košarkarsko, nogometno igrišče, ki se bo na novo preplastilo z
umetno travo in rokometno igrišče ter atletska steza.
Aktivno preživljanje šolskih počitnic z druženjem ob športnih igrah ali na igralih je bilo v preteklih dveh
letih omejeno. Mladi lahko v letošnjem letu to bolj sproščeno obdobje šolskih počitnic izkoristijo bolje
in se namesto druženja na daljavo družijo na prostem.
V Sevnici je posebna infrastruktura namenjena tudi štirinožnim prijateljem občank in občanov. Ob
sprehajalni poti ob Savi je pri agility parku, ki ga uporablja Kinološko društvo Posavje, pitnik za pse in WC
za pse s peskom. Pitnik odgovornim lastnikom služi tudi kot vir sveže pitne vode, ki jo lahko vzamejo s
seboj in na daljšem sprehodu ponudijo svojim psom. Na tem območju je tudi namenski prostor za
preživljanje prostega časa s svojimi štirinožnimi prijatelji. V neposredni bližini pa zaradi varnosti in
zagotavljanja osnovne higiene ni infrastrukture, namenjene manjšim otrokom, ki svojo okolico šele
spoznavajo in jo radi raziskujejo tudi z dotikanjem travnatih in drugih površin.

Pitnik za pse

Prebivalci sevniške občine imajo raznolike navade in raznolike potrebe za njim ustrezno preživljanje
prostega časa. Temu je prilagojena tudi raznolika infrastruktura. V veliko zadovoljstvo je, da se igrala,
fitnesi, sprehajalne poti in druge javne športne in prostočasne površine uporabljajo čim pogosteje, saj s
tem dosegajo svoj namen.

Obletnica nesreče pri HE Arto-Blanca
V nedeljo, 3. julija mineva 14 let od tragične nesreče, ki se je zgodila med spustom po reki Savi pri HE
Arto-Blanca. Občina Sevnica se je tudi letos spominu na vse preminule poklonila s položitvijo cvetja pri
tamkajšnjem spomeniku.

Položitev cvetja ob obletnici nesreče.

Občinska uprava Občine Sevnica

krmeljstudenecpitnik za psena blanci

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje iicxllzu Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!

©Radio Slovenc