Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

Poročilo 22. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica

sevnica


Občinski svet se je v sredo, 31. marca, sestal na 22. redni seji, ki je potekala v Kulturni dvorani Sevnica.
V prvem delu seje so obravnavali in potrdili revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2020, ki ga je predstavil direktor Mitja Udovč. Kljub posebnostim leta 2020 je delo v segmentu vseh dejavnosti podjetja potekalo nemoteno in skladno s pričakovanji. Rezultati analiz pritrjujejo kakovostni oskrbi s pitno vodo ter dobremu delu na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Na področju ravnanja z odpadki je opazen porast zbranih odpadkov, spodbudno je, da je ločeno zbranih odpadkov vse več, dobro obiskan je zbirni center za odpadke na Savski cesti v Sevnici. Zgledno urejene so javne površine v mestu in krajevnih središčih s številnimi novimi zasaditvami, stalna je pripravljenost na redno vzdrževanje cest v letnem in zimskem času. Na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti upravljajo s pokopališči in mrliškimi vežicami v celotni občini, izvedenih je bilo več investicij. Utečeno je opravljanje 24-urne dežurne službe, tudi v dogovoru z drugimi izvajalci v občini.
Z letošnjim letom je za Komunalo Sevnica pomembna novost pripojitev Javnega podjetja Plinovod Sevnica. S sprejemom revidiranega poslovnega poročila Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2020 se je v celoti formalno zaključila dejavnost tega podjetja, s pripojitvijo Komunali Sevnica pa se je ohranila dosedanja dejavnost oskrbe s plinom v mestu Sevnica.
V nadaljevanju seje so člani sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj, pri čemer gre za nadaljevanje obstoječih dejavnosti v prostoru. Na osnovi pobud novih investitorjev je bil pripravljen in sprejet tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica.
Na februarski seji je občinski svet obravnaval Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Sevnica, ki v glavnini pomeni uskladitve s spremembami zakonodaje in ne prinaša odstopanj od dosedanjih izračunov. Po opravljeni drugi obravnavi – dodanih je bilo še nekaj občinskih oprostitev plačila – je bil odlok sprejet. Sprejeti so bili tudi odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območja opremljanja stanovanjske cone Drožanjska cesta v Sevnici, stanovanjske soseske Dolnje Brezovo, stanovanjske soseske Boštanj – Sv. Križ in poslovne cone Boštanj pri Mercatorju.
Osrednji del seje je bil namenjen obravnavi finančnih dokumentov – zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2020 in Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021.
Epidemiološka slika leta 2020 je imela vpliv tudi na poslovni del izvajanja proračuna Občine Sevnica, saj je marčevska razglasitev epidemije prinesla spremembe v marsikateri prioriteti. Določene naloge so se po obsegu zmanjšale, določene pa bistveno povečale. Po začetnih uskladitvah pa kljub velikim spremembam, ki jih je prineslo leto 2020, delo ni zastalo na nobenem od investicijskih področij. Zelo pozitivno je k temu pripomogla tudi sprememba višine povprečnine. Zaključni račun potrjuje proračunsko uravnoteženost, realno spremljanje potreb za proračunsko načrtovanje ter uspešno izvajanje tako zakonskih nalog kot investicijskega dela. Stabilnost zaključnega računa občine je temelj za stabilno delovanje javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter hkrati zagotavlja nadaljevanje investicijskega cikla.
Iz večletnega trenda je razvidno, da prihodki proračuna naraščajo, prav tako tudi odhodki z vzdrževanjem obstoječega standarda, vsi napori pa so usmerjeni v cilj, da se prihranki namenjajo investicijam. Finančna razbremenitev občin s strani Vlade Republike Slovenije ima pomemben vpliv na proračun, kar je pričakovano tudi za prihodnje leto. Pozitiven finančni trend je bil osrednja nit razprave o rebalansu A proračuna Občine Sevnica, saj je močna investicijska aktivnost občine tudi pomemben proti krizni ukrep v domačem okolju.
Presežek se s soglasno sprejetim rebalansom razporeja glede na več projektov, za katere je pripravljen primeren nivo dokumentacije, sledijo pa usmeritvam preteklih razprav občinskega sveta. Projekti, za realizacijo načrtovani s sprejetim rebalansom, segajo na področja investicij v javne objekte in pokopališča, ureditev cest in mostov, ureditev parkirišč in drugih javnih površin ter dograditev, opremljanja in priprave projektne dokumentacije za več vsebin na področju šolstva in predšolske vzgoje. Vse vsebine so razvidne iz gradiva, ki je objavljeno na občinski spletni strani.
V zaključnem delu seje je občinski svet je podal soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev javnih zavodov v višini, določeni s strani svetov zavodov. Podal je soglasje k imenovanju dosedanje direktorice Irene Groboljšek Kavčič iz Sevnice za direktorico javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica, za direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica pa tudi za naslednje mandatno obdobje imenoval Mitjo Udovča iz Boštanja. Za nadomestno članico Nadzornega odbora Občine Sevnica je občinski svet imenoval Saro Damiš iz Šentjanža.

 

31. občinski otroški parlament

Tudi letošnji, že 31. občinski otroški parlament vseh sedmih osnovnih šol občine Sevnica in osnovne šole iz Radeč, je bil izveden preko spletne povezave. Vsako leto poteka pod krovno organizacijo Zveze prijateljev mladine Slovenije. Letošnja razprava je bila namenjena izbiri izobraževalnih smeri in izbiri poklicne poti, samostojnosti, pa tudi pomenu delovnih navad in talenta. Prisotne je preko spletne povezave pozdravil tudi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.

 

Lisca je naravna vrednota – skrb vseh je, da to tudi ostane

Planinsko društvo Lisca Sevnica po nedavno opravljenem zboru članov odslej vodi novi predsednik Peter Požun. Z namenom pogovora o vseh skupnih točkah sodelovanja se je pred dnevi sestal z županom Občine Sevnica Srečkom Ocvirkom. Novi predsednik društva je predstavil izhodišča svojega programa, ki ga načrtuje izvesti v novem mandatu. Velik poudarek želi nameniti izobraževanju in ozaveščanju o pomenu planinstva in z njim povezanih aktivnosti med mlajšimi generacijami v šolah in vrtcih. Osrednja tema sestanka pa so bile vsebine, povezane z Lisco in Tončkovim domom, za obnovo katerega si Občina Sevnica s ciljem oživitve območja močno prizadeva preko različnih projektov.
Število pohodnikov se je v korona-času močno povečalo in prihajajo iz širše okolice. Tako občina kot planinsko društvo sta prejela več pritožb o primerih nespoštovanja pohodniške kulture, neprimernega obnašanja pohodnikov v naravnem okolju in na kmetijskih površinah. Poudarjati je potrebno, da so zemljišča, po katerih potekajo planinske poti, v veliki meri zasebna zemljišča, ki so za njihove lastnike pomembna. Prav je, da se lastnina ljudi, ki živijo pod Lisco, spoštuje.
Niti občina niti planinsko društvo ne moreta prevzeti odgovornosti za posamezne primere nekorektne rabe prostora, nujno pa je stalno opominjanje, da mora za ohranjanje širšega območja Lisce kot naravne vrednote vsak uporabnik prispevati svoj delež skrbi za okolje. Prav je, da se na najbolj spoštljiv način ohrani sobivanje z domačini in spoštuje tuje prav tako kot lastno.

 

Pomladno urejanje okolja

V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Arboretumom iz Volčjega potoka so bile nedavno opravljene meritve zdravja kostanjev v starem mestnem jedru z rezistometrom RinnTech. Gre za napravo, ki odčita zdrava tkiva lesa, izmeri se tudi upornost lesa. Večja, kot je upornost, bolj zdrav je les. Meritve so strokovna podlaga za odločitev, ali drevo potrebuje nego, kakšno nego potrebuje, ali pa ga je zaradi bolezni potrebno odstraniti.
V primeru treh kostanjev, ki rastejo v urbanem okolju in so s tem dnevno izpostavljeni različnim negativnim vplivom predvsem z vidika varovanja koreninskega sistema, so bile podane usmeritve za izvedbo ukrepov o čiščenju in zmanjšanju posameznih delov krošenj.
Pomemben vidik pomladnega urejanja okolja je tudi skrb za ustrezno obrezovanje dreves in grmovja na zemljiščih ob cestah. Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste ali druge javne površine, so dolžni svoje nepremičnine urejati in vzdrževati tako, da so urejenega videza, da morebitno drevje ali žive meje ne motijo preglednosti ceste in se ne razraščajo na občinske ceste ali dele cest ali javne površine, da na njih ni smeti ali drugih odpadkov, ter da njihove nepremičnine ne odstopajo od standarda urejenosti sosednjih površin.

 

Živali v urbanem okolju

Veliko občanov ima domače živali in hišne ljubljenčke, za katere skrbijo. Tudi Občina Sevnica kot odgovorna lokalna skupnost na različne načine pripomore k ustvarjanju prijetnega bivanjskega okolja za primerno sobivanje živali v okolju. Skladno z Zakonom o zaščiti živali zagotavlja oskrbo in zaščito zapuščenih živali ter zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja, in sicer z najemom prostora na Veterinarski postaji Sevnica, ki ima pridobljeno koncesijo države za opravljanje dejavnosti zavetišč. V letu 2020 je bilo v zavetišče za male živali Sevnica sprejetih in oskrbovanih 119 živali, med njimi 17 psov in 102 mački z območja občine. Letno se za dejavnost zavetišča namenja okrog 20 tisoč evrov.
Zaradi porasta števila zapuščenih živali, predvsem mačk, se je Občina Sevnica že leta 2016 odločila za preventivni ukrep, in sicer sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk, saj je to po priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. Akcija poteka dvakrat letno, pomladi in jeseni, v sodelovanju z Veterinarsko postajo Sevnica. Od letošnjega leta je v akcijo poleg sterilizacije vključen tudi ukrep kastracije. Letno se za izvedbo akcije namenja štiri tisoč evrov. S pomočjo sofinancerskih sredstev proračuna Občine Sevnica v skupni višini 22 tisoč evrov je bilo tako od pričetka izvajanja akcije doslej steriliziranih skoraj 900 lastniških mačk.
Občina Sevnica odlično sodeluje tudi s Kinološkim društvom Sevnica. Med drugim je sodelovala pri ureditvi poligona oziroma vadbišča za pse na Savski cesti, pa tudi pri ureditvi pokritega prostora ob vadbišču. Poligon omogoča kakovostno šolanje psov in raznolike dejavnosti društva. Pomemben je za urejeno sobivanje različnih deležnikov, ki vsak na svoj način uporabljajo javni prostor, ter za vse tiste lastnike psov, ki nimajo lastnega dvorišča oziroma zemljišča za te namene.

Poslovanje Občinske uprave Občine Sevnica do vključno 11. aprila 2021

Vlada Republike Slovenije je sledila predlogu strokovne skupine in sprejela stroge omejitvene ukrepe s ciljem zajezitve širjenja bolezni covid-19, ki veljajo od 1. do vključno 11. aprila 2021. Občina Sevnica je zaščitne ukrepe za varovanje strank in zaposlenih v tem času še dodatno okrepila ter omejila oziroma prilagodila poslovanje. Število prisotnih zaposlenih na delovnem mestu na sedežu Občine Sevnica je v tem času zmanjšano.
Stranke prosimo, da nas v času uradnih ur kontaktirate po telefonu na številko 07 81 61 200 oziroma po e-pošti na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in nas obiščete le v nujnih primerih, po predhodni uskladitvi. Vsi kontakti zaposlenih so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica. Pisne vloge, naslovljene na Občino Sevnica, lahko oddate v sprejemni pisarni št. 1 v pritličju stavbe.

velika noc

 

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje gkkyojzz Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!

©Radio Slovenc