Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

Nova realnost – drugačni izzivi Sevnica, 4. november 2020

novinarska konferenca1

V naša življenja je v sredini marca zarezala velika sprememba. Zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom je Vlada Republike Slovenije na začetku marca prvič razglasila epidemijo. Koronakriza nas je postavila pred zelo velike izzive in nas soočila z novim načinom življenja. Omejitve stikov, druženja in srečevanja so zelo močno vplivale na stanje v gospodarstvu, storitvenih dejavnostih, kulturnem in športnem področju, področju vzgoje in izobraževanja ter predvsem na zdravstvenem področju. Nova realnost je predrugačila vse družbene sisteme in je imela močan vpliv na osebno, družbeno in splošno blagostanje.
Vlada Republike Slovenije je ob razglasitvi epidemije sprejela vrsto ukrepov. Tudi na lokalni ravni se je zvrstilo več dogodkov in akcij, usmerjenih v medsebojno pomoč, povezovanje in izkazovanje solidarnosti v boju proti koronavirusu.
Na rednih zasedanjih je Štab Civilne zaščite Občine Sevnica odigral ključno vlogo pri koordiniranju in povezovanju vseh služb zaščite in reševanja. Težišče vseh aktivnosti je bilo usmerjeno v zagotavljanje nemotenega delovanja Zdravstvenega doma Sevnica in v varovanje zdravja občanov. Pri tem so veliko predanost izkazali tako vsi zaposleni v zdravstvenem domu kot tudi sevniški operativni gasilci, ki so z razkuževanjem okolice zdravstvenega doma redno skrbeli za dodatno zaščito pred virusom.
Z namenom podpore gospodarstvu in občanom je lokalna skupnost sprejela več ukrepov. Številne prostovoljke šivilje so se odzvale povabilu in sešile pralne maske, ki so jih razdelile med tiste, ki so jih potrebovali. Sodelavci Občine Sevnica in prostovoljci Območnega združenja Rdečega križa Sevnica so izdelovali zaščitne maske za enkratno uporabo.
Hitrost reagiranja na nastalo situacijo je bila ključna v prvih dneh, ko je bilo pomanjkanje zaščitne opreme največje. Občina Sevnica je za blažitev prvih težav z dobavo opreme pripravila zaščitna sredstva za javne zavode, trgovine, frizerske salone, kozmetične dejavnosti in gostince, kar je bilo bistveno za vzpostavitev varnega dela.
Začetno stanje krize je prineslo izredno veliko nejasnosti, znanje se je dograjevalo iz dneva v dan. Oblikovali so se načini ravnanja in izkušnje z obvladovanjem krize. Kljub temu, da smo bili kot družba in lokalna skupnost postavljeni na veliko preizkušnjo, smo dokazali, da lahko povezano in solidarno delujemo za skupne cilje. Življenje v občini je ob močno spremenjenih pogojih počasi prešlo v ustaljene tirnice, na pragu jeseni pa se je situacija zopet pričela slabšati.
19. oktobra 2020 je Vlada Republike Slovenije vnovič razglasila epidemijo. Občina Sevnica in Štab Civilne zaščite občine Sevnica podrobno spremljata dogajanje in aktualno stanje v zvezi s širjenjem okužb s covid-19, povezujeta in koordinirata delo različnih služb zaščite in reševanja.
Še predvsem je zelo resno stanje v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu. Z aktualnim stanjem se je ob nedavnem obisku doma seznanil tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj skupaj z županom Srečkom Ocvirkom in direktorico Zdravstvenega doma Sevnica Vladimiro Tomšič. Iz izkušnje Trubarjevega doma upokojencev je jasno razvidno, da gre za izjemno nevaren virus, ki lahko privede do zelo hudih posledic.

Nabor vseh pomembnih informacij stalno osvežujemo na naši spletni strani in na profilih družbenih omrežij. S posredovanjem verodostojnih informacij in osveščanjem želimo vzpostaviti trdno kolektivno zaupanje v čim prejšnjo ugodno razrešitev situacije.
Občanke in občane stalno pozivamo, da ste resnično pozorni na svoje ravnanje, da sledite smernicam za preprečevanje možnosti okužb s covid-19 in da s previdnostjo pri vseh aktivnostih prispevate k zmanjšanju možnosti okužbe. Upoštevajmo omejitve druženja in gibanja ter na vseh korakih ravnajmo odgovorno, da tako preprečimo prenašanje okužb.

novinarska konferenca2

KONTAKTI ZA POMOČ OBČANOM V MATERIALNIH IN DRUGIH STISKAH

CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE, ENOTA SEVNICA
Občani lahko pokličejo na telefonsko številko 051 44 99 80 (od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure) za storitev dostave osnovnih življenjskih potrebščin na dom za starejše občane, ki nimajo možnosti koristiti pomoči bližnjih ali pa stik z bližnjimi zaradi njihove izpostavljenosti predstavlja veliko tveganje. Oskrbo opravljajo prostovoljci Rdečega križa Sevnica.
Telefonska številka za psihosocialno pomoč in storitev prve socialne pomoči: 07 816 12 40 (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure, v petek od 8. do 13. ure).


OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA SEVNICA


Telefonska številka Območnega združenja Rdečega križa (OZRK) Sevnica v primeru materialnih in drugih stisk za občanke in občane je 07 81 65 070.
OZRK Sevnica v svojem skladišču izvaja redno delo delitve pomoči (razdeljevanje paketov prehrane, oblačil). Ljudem, ki nimajo nikogar, prostovoljci pomoč pripeljejo na dom, ob upoštevanju vseh ukrepov za varovanje zdravja. Prostovoljci redno vzpostavljajo telefonske kontakte s starejšimi v domovih upokojencev in na tak način nudijo podporo in socialno vključenost.


ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA – CDZO SEVNICA


V duševni stiski pri spoprijemanju in premagovanju ovir, ki so spremenile potek življenja posameznika in družine zaradi pojava koronavirusa, se lahko občanke in občani obrnejo na psihološko pomoč v duševni stiski Centra za duševno zdravje odraslih (CDZO) Sevnica. Psihologi tima CDZO so na voljo za pogovor, razbremenitev in podporo. Telefonska številka je 051 834 384 (od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro).
V Zdravstvenem domu Sevnica pa tudi sicer, ne samo v času epidemije covid-19, nudi pomoč Psihološka svetovalnica Posvet:, ki deluje pod okriljem Slovenskega združenja za preprečevanje samomora. Na pogovor se je možno naročiti preko telefonske številke 031 704 707.

Razvoj prometne infrastrukture

Kljub velikim spremembam, ki jih je prineslo leto 2020, delo ni zastalo. Tekli so različni projekti, med drugim gradbena dela za realizacijo načrtovanih investicij v cestno-prometno infrastrukturo. Posodobitve so bile tudi v letošnjem letu usmerjene v zagotavljaje boljše prometne varnosti in izboljšanje vsakdanjega življenja.
Ureditve križišč, preplastitve, ureditve odvodnjavanj in izgradnje hodnikov za pešce so potekale v več krajih. Vsaka posodobitev je bila odziv na izražene potrebe v posameznem okolju. Infrastrukturni posegi v okolje, še posebej, kadar ti potekajo na območjih strnjene poselitve, za krajane zagotovo predstavljajo obremenitev, zahtevajo pa veliko strpnosti in prilagajanja tudi vseh uporabnikov cest, kjer se dela izvajajo.
Celovita rekonstrukcijska dela so potekala na 200-metrskem odseku lokalne ceste skozi Lončarjev Dol, zajemala pa so razširitev cestišča z ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo pločnika, javno razsvetljavo in izgradnjo opornih zidov. Vrednost investicije je znašala dobrih 117 tisoč evrov.
Zaključena so dela na lokalni cesti Boštanj–Grahovica v dolžini 230 metrov, skupaj s priključkom lokalne ceste Boštanj–Vrh pri Boštanju v dolžini 60 metrov. Razširitev je vključevala izgradnjo pločnika, ureditev meteorne kanalizacije in izgradnjo javne razsvetljave. Vrednost investicije je znašala 91 tisoč evrov.
Izvedena je rekonstrukcija odseka lokalne ceste Sevnica–Drožanje–Metni Vrh, na odseku od priključka lokalne ceste z javno potjo (odcep Ostrešje) do priključka z lokalno cesto (odcep Prešna Loka), v skupni dolžini 560 metrov. Rekonstrukcija je zajemala zamenjavo spodnjega ustroja vozišča, ureditev meteornih in zalednih voda, razširitev cestišča in ponovno asfaltacijo cestišča. Vrednost gradbenih del je znašala dobrih 121 tisoč evrov.
Med večjimi je projekt Rekonstrukcija kanalizacije–Prvomajska ulica, ki zajema tudi ureditev lokalne ceste Trg svobode–Prvomajska ulica, in sicer na odseku od Zdravstvenega doma Sevnica do križišča nad Kopitarno Sevnica, v skupni dolžini okrog 400 metrov. Dela zajemajo obnovo vozišča in pločnika ter naprav za odvodnjavanje, ureditev križišč in priključkov, gradnjo pločnika na drugi strani ceste, ureditev komunalnih vodov, zlasti kanalizacije pri zdravstvenem domu, ter cestne razsvetljave. Skupna vrednost projekta je dobrih 307 tisoč evrov.
Vse navedene projekte sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. členu Zakona o financiranju občin.
V sklopu rednega letnega vzdrževanja občinskih cest je bil obnovljen most čez reko Mirno v Križišču, ki ima novo leseno voziščno konstrukcijo. Slovenske železnice so ob tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo v poletnih mesecih obnovile dotrajan železniški most čez reko Savo, ki preko železniške proge povezuje Sevnico z Mirnsko dolino. Ob tem je bil obnovljen tudi cestni prehod čez progo na državni cesti, ki poteka čez Boštanj.
Ureditev trikrakega križišča pod parkiriščem pod Cirjem omogoča preglednejše in s tem varnejše vključevanje na prednostno cesto.

Investicije z naslova sanacij po naravnih nesrečah:

 •    sanacija ceste Gradec–Čanjska gora,
     sanacija prepusta v Stržišču,
     sanacija brežine ob javni poti Rovišče–Breška gora,
     sanacija plazovitega območja na javne poti Okič,
 •    sanacija brežine pod gradom v Sevnici,
     sanacija brežine ob lokalni cesti Blanca–Poklek (še v teku),
     stabilizacija nestabilnega terena ceste v Apnenik (še v teku).
 •    Skupna vrednost naštetih investicij znaša okrog 115.000 evro

Vodooskrba in komunalna infrastruktura, poplavna varnost

Občina Sevnica in Komunala Sevnica stalno spremljata urejenost vodooskrbnih sistemov na območju celotne občine. V letošnjem letu se je na tem področju zvrstilo več novosti.
V naselju Orehovo, na območju zaselka Legoje, je potekala izgradnja vodovoda s skupno osmimi priključki in manjšim vodohranom. Investicija je znašala 79 tisoč evrov.
Urejen je bil vodovod v zaselku Rovine v Šentjanžu v dolžini 800 metrov. Investicija je znašala okrog 20 tisoč evrov.
Kljub rednemu vzdrževanju vodovodnega sistema včasih pride do okvar, ki zahtevajo hitre in učinkovite intervencije, saj tekoča voda vedno najde svojo pot. Letos poleti je pod svetim Rokom v Sevnici prišlo do večje okvare, ki je pa bila s takojšnjo sanacijo odpravljena v manj kot štiriindvajsetih urah. S tovrstnimi ureditvami in rednim vzdrževanjem vodovodnega sistema Občina Sevnica in Komunala Sevnica stremita k učinkovitem varovanju okolja. Urejenih je bilo 420 metrov vodovoda s sočasno ureditvijo cestne povezave v dolžini 300 metrov. Investicija je skupaj znašala 119 tisoč evrov.

Občina Sevnica pripravlja velik projekt hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov, v sklopu katerega bo zgrajena povezovalna hrbtenica med že obstoječimi vodovodi v en vodovodni sistem, in sicer na obeh bregovih reke Save v dolžini 21 kilometrov. Projekt bo razdeljen na 8 sklopov in bo povezal več kot 10.000 uporabnikov. Namen je zagotoviti varno in nemoteno oskrbo, saj gre za povezovanje več virov, ki se bodo oskrbovali med seboj. Za vseh 8 sklopov so gradbena dovoljenja že pridobljena. Projekt je za realizacijo načrtovan v letih 2021–2022 iz naslova kohezijskih sredstev.

Sistematično vzdrževanje in obnova kanalizacijskih sistemov zagotavlja ustrezno varovanje okolja in zdravja ljudi.
V Dolenjem Boštanju se je izvajal projekt sanacije kanalizacije, ki je zajemal ureditev dotrajanega javnega kanalizacijskega omrežja na treh odsekih. Kanalizacija je umeščena pod javnimi potmi, z navezavo na obstoječ kanalizacijski sistem občine Sevnica. Vrednost projekta je znašala dobrih 80 tisoč evrov.

V pripravi je projekt ureditve Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici, ki vključuje gradnjo kanalov fekalne kanalizacije dolžine dobrih 5 kilometrov s pripadajočimi objekti – črpališči v aglomeraciji Sevnica. Cilj je dosega višjega števila priključkov na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeraciji in hidravlična izboljšava posameznih delov kanalizacije. Terminski plan izvedbe je za obdobje 2021–2023 z virom financiranja iz kohezijskih sredstev.
Poplavna varnost je ključnega pomena. Pred pričetkom je prva faza ureditve struge Sevnične. Predvidena je ureditev korita Sevnične z razširitvijo dna in nadvišanjem obrežnih zidov do potrebne višine. Poleg razširitve je predvidena še poglobitev nivelete. Glede na starost in slabše stanje obstoječih podpornih zidov je predviden tudi nov obrežni zid na pretežnem delu obravnavanega odseka. Vrednost del znaša 1.678.263,05 evrov, investitor je Direkcija Republike Slovenije za vode. Občina Sevnica je financirala pripravo projektne dokumentacije, izvajala bo tudi nadzor nad izvedbo projekta.
Lokalna skupnost bo pristopila tudi k postopkom za drugo fazo ureditve vodotoka Sevnična, pa tudi v ureditev Vranjskega potoka v Lončarjevem Dolu.

Varno okolje in bivanje

30. avgusta je del sevniške občine zajelo močno neurje z uničujočim vetrom in točo, ki je povzročilo izjemno veliko škodo na objektih, kmetijskih površinah in v gozdovih na širšem območju vse od Razborja, Loke, Brega, Šentjurja, Račice, Šmarčne do Šentjanža in Brunka.
Aktivirana so bila vsa gasilska društva, gasilci pa so požrtvovalno pomagali občanom več dni. Škoda na objektih je bila ogromna. Neurje je poškodovalo številne objekte, predvsem ostrešja ter nadstreške stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, več javnih objektov, velika škoda je nastala na fasadah, oknih, avtomobilih. Uničenih je bilo ogromno kmetijskih pridelkov.
Veliko škodo je utrpel gasilski dom na Bregu
Za izdelavo natančne ocene nastale škode je občinska komisija opravila popis škode na stvareh. V državni sistem AJDA so sodelavci občinske uprave vnesli 794 vlog, v katerih je bila popisana škoda pri 377 fizičnih oziroma pravnih osebah.
K varovanju okolja lahko veliko prispevamo tudi sami. S pravilnim odlaganjem odpadnega jedilnega olja varujemo podtalnico pred nepotrebnim onesnaževanjem. Z nameščenimi zbiralniki olja v sevniški občini upravlja Javno podjetje Komunala Sevnica.
Urejanje okolja obsega tako nove zasaditve kot tudi številna druga opravila, kot so košnja, sečnja ter obrezovanje dreves in grmovja. Urejenost krajevnih središč je v ponos občanom in v veselje vsem, ki nas obiščejo, tudi ocenjevalni komisiji Turistične zveze Slovenije.
Priljubljeno sprehajalno in športno-rekreacijsko pot ob Savi od letošnje pomladi krasi kar 97 novih dreves. Običajno smo ob dnevu zemlje vedno organizirali prijeten dogodek s sajenjem

dreves. Letos takega dogodka ni bilo mogoče izvesti. Je pa potekala zasaditev jablan starih sort na javnih površinah v Naselju heroja Maroka v Sevnici, ki bodo čez nekaj let razveseljevale stanovalce s svojim pridelkom.
K urejeni podobi domačih krajev veliko prispevajo prostovoljci iz različnih društev, ki vselej delujejo za nove pridobitve. Občina Sevnica je v sodelovanju s Kinološkim društvom Posavje v letošnjem letu dodatno uredila območje ob Savi. S postavitvijo manjšega lesenega večnamenskega prostora so aktivnosti, namenjene kakovostnem preživljanju prostega časa s štirinožnimi prijatelji, še bolj prijetne.

Prostorsko načrtovanje

Ustvarjanje pogojev za kakovostno bivanje in delovanje je usmerjeno v vse družbene skupine, enaka mera pozornosti pa je namenjena tudi prostorskim potrebam za razvoj gospodarstva.
Stanje priprave občinskih prostorskih aktov:
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 3): K osnutku SD OPN 3 smo od poziva v septembru 2019 do maja 2020 prejeli prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP), razen mnenja Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Direkcije RS za vode. MOP, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, je na podlagi izdanih mnenj nosilcev urejanja prostora izdal odločbo, da postopka celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti. Izdelan je dopolnjeni osnutek prostorskega akta. Konec oktobra 2020 se je pričela enomesečna javna razgrnitev s prikazom vseh sprememb in dopolnitev, ki jih Občina Sevnica s to spremembo načrtuje na podlagi pozitivno vrednotenih pobud zainteresirane javnosti. Zaključek priprave s sprejemom odloka načrtujemo okvirno v sredini naslednjega leta 2021.
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 6): Postopek šestih sprememb in dopolnitev OPN je bil začet v juniju 2018 in se vodi na podlagi pobude zasebnega investitorja.
OPPN za stanovanjsko sosesko Drožanjska cesta – zahod: V avgustu 2019 je bil postopek pričet na podlagi pobud in razvojnih potreb DUO Impoljca, OŠ Ana Gale in Občine Sevnica, območje pa je namenjeno gradnji stavb za institucionalno varstvo starejših, varovana stanovanja, stavbi za predšolske ali šolske potrebe in stanovanjsko gradnjo. Izdelani sta bili idejni zasnovi za javne objekte institucionalnega varstva starejših in stavbe za predšolsko oz. šolsko vzgojo. Od septembra 2019 pa do marca 2020 je Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane skupaj s podizvajalci izvedel obširne geološke in hidrogeološke raziskave tal v območju OPPN. S končnim poročilom smo pridobili vhodne podatke o sestavi in nosilnosti temeljnih tal, kar je podlaga za nadaljnje načrtovanje in umeščanje stavb v prostor. Izdelovalec OPPN je v poletnih mesecih pripravil zasnovo prostorske ureditve, ki smo jo konec avgusta na skupnem sestanku z občinskimi strokovnimi službami pregledali in podali dodatne usmeritve. V septembru je bil izdelan osnutek, h kateremu bomo pozvali pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo svoja mnenja.

OPPN Poslovna cona Radna: Postopek je bil začet na pobudo podjetja Sava avto d.o.o. iz Boštanja v letu 2018. Investitor je v lanskem letu odkupil del zemljišč v območju OPPN, na katerem želi zgraditi poslovne, poslovno-stanovanjske in stanovanjske objekte ter v delu območja spremeniti podrobnejšo namensko rabo prostora.
Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno cono ob HE Boštanj: Postopek je bil v letu 2018 začet na pobudo podjetja Gradnje d.o.o., ki je lastnik dela zemljišč v območju veljavnega prostorskega akta. Gre za umestitev betonarne in predelave agregatov ter trgovino.
Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN 5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II: Postopek je bil v letu 2019 začet na pobudo podjetij Baron Internacional trgovina d.o.o. in Mehanična popravila – Alojz Stegenšek s.p., ki sta lastnika dela zemljišč v območju veljavnega prostorskega akta in v razširjenem delu območja, ki pa z OPPN še ni pokrit. Gre za umestitev novih proizvodno-skladiščnih površin in zagotavljanje novih površin za širitev obstoječih dejavnosti za servisiranje in popravilo osebnih vozil in vulkanizerske storitve.
Delni OPPN za območje gospodarske cone Dolenji Boštanj (1): Postopek je bil začet na pobudo zasebnega investitorja in lastnika dela zemljišča v območju OPPN, ki se je odločil izvesti postopek priprave OPPN le za del zemljišč. Postopek financira pobudnik, ki je tudi izbral izdelovalca prostorskega akta.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Industrijska cona Sevnica – območja II., III., IV.: Leta 2019 pričet postopek sprememb veljavnega zazidalnega načrta je bil pričet zaradi izkazanih potreb po umestitvi novih objektov in dodatnih programov v okviru obstoječih dejavnosti na skrajnem severno-zahodnem delu območja.

OPPN stanovanjska soseska Sončni gaj: V juniju 2020 smo na pobudo lastnika dela zemljišč v območju prostih, nepozidanih stavbnih zemljišč v Šmarju, ki je hkrati tudi investitor priprave OPPN, to je podjetje 3BS nepremičnine d.o.o. iz Sevnice, pričeli s postopkom priprave prostorskega akta. Pripravljena izhodišča z dvema variantnima predlogoma umestitve v prostor smo predstavili zainteresirani javnosti na javnem posvetu v Kulturni dvorani Sevnica dne 14. 7. 2020. Izdelovalec je skupaj z investitorjem na podlagi podanih pripomb in predlogov s posveta pripravil dopolnitev izhodišč in jih predstavil Občini Sevnica, ki pa je načrtovalcu podala še nekaj predlogov. Sprejet je bil sklep o postopku priprave OPPN, pridobljena je identifikacijska številka k prostorskem aktu, v teku je pridobivanje konkretnih smernic in mnenj.
OPPN večstanovanjski objekt na Planinski cesti: V juniju 2020 smo na pobudo lastnika zemljišča na Planinski cesti v Sevnici in hkrati tudi investitorja priprave OPPN, družbe CGP d. d. iz Novega mesta, pričeli s postopkom priprave. Pripravljena izhodišča z dvema variantnima predlogoma umestitve v prostor, smo predstavili zainteresirani javnosti na javnem posvetu v Kulturni dvorani Sevnica dne 4. 8. 2020. Po uskladitvi izhodišč je bil sprejet sklep o postopku priprave in pridobljena identifikacijska številka. Izdelovalec bo pozval nosilce urejanja prostora k podaji konkretnih smernic in mnenj o pomembnosti vplivov izvedbe plana na okolje.
OPPN 46-05: Sanacija Loke vzhod: Na pobudo zasebnega investitorja, ki želi zgraditi stanovanjsko stavbo v območju OPPN v Račici, so bila pripravljena izhodišča, zainteresirana javnost se po pozivu ni odzvala s svojimi predlogi. Postopek se nadaljuje s sprejemom sklepa o postopku priprave OPPN.
OPPN 32-01: Izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih odpadkov Kaplja Vas: V mesecu aprilu je podjetje AGM Pungerčar iz Tržišča na Občino Sevnica podalo pobudo za izdelavo OPPN za območje kamnoloma v Tržišču (Kaplja vas).
Spremembe in dopolnitve ZN IC INES (MAK, Marko Krajnc s. p.): Konec avgusta 2020 smo na pobudo zasebnega investitorja in lastnika dela zemljišč v območju IC INES pričeli s postopkom priprave sprememb prostorskega akta. Investitor želi na delu zemljišč in objektov, ki so v njegovi lasti, spremeniti namembnost dela obstoječega industrijskega objekta-pekarne v skladišče, ga dozidati in urediti odprto skladišče za les.
Delni OPPN za območje gospodarske cone Dolenji Boštanj (2): Postopek je bil v avgustu 2020 pričet na pobudo zasebnih investitorjev in lastnikov dela zemljišč v območju OPPN, ki so se odločili financirati in izvesti postopek priprave OPPN le za del celotnega območja, kot je opredeljen v OPN.
Predvidena priprava prostorskih aktov (že izkazane namere investitorjev): Spremembe in dopolnitve OPPN za ureditev območja Zdravstvenega doma, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin. Postopek sprememb bo izveden na podlagi pobud Zdravstvenega doma in Lekarne Sevnica, ki smo jih prejeli v letošnjem poletju. Zdravstveni dom izkazuje potrebo po nadzidavi telovadnice in dozidavi nadstreškov, enako pa tudi lekarna potrebuje dodatne prostore za nemoteno izvajanje svojih dejavnosti.
Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje-Mokronog-Sevnica: DPN je bil na podlagi potreb investitorja Elektra Celje d. d. in pobudnika Ministrstva za infrastrukturo, pričet v letu 2011, postopek priprave pa vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Spodbude gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu

Na področju gospodarstva je bil izveden razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem različnih ukrepov, ki so se v razpisnem enoletnem obdobju izvajali na območju občine Sevnica. Na razpis se je prijavilo 42 vlagateljev, ena vloga je bila zavrnjena. Sredstva v skupni višini 75 tisoč evrov so bila dodeljena v celoti, in sicer za namene promocije izdelkov in storitev na sejmih, naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij in finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike.
Na področju kmetijstva je bil izveden razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica, na katerega se je prijavilo 89 vlagateljev. Skupna višina razpisanih sredstev je znašala 77 tisoč evrov in so bila razdeljena v celoti. Sredstva so bila dodeljena 87 vlagateljem za namene: posodabljanja kmetijskih gospodarstev, urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov, pomoči za zaokrožitev (komasacije) kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, sofinanciranja izobraževanja in usposabljanja na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, podporo delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja ter za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev.
Občina Sevnica je izvedla javni razpis za sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. Razpisanih je bilo 13.027 evrov in so bila namenjena za sofinanciranje 27 prireditev.
Dodeljenih bo 24 štipendij za dijake, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, mesečna štipendija znaša 80 evrov. Dodeljeni pa bosta tudi 2 štipendiji za bodoče prevzemnike kmetij, pri čemer mesečna štipendija znaša 170 evrov.

Družbene dejavnosti

novo šolsko leto je na sedmih osnovnih šolah prvega septembra vstopilo 1484 šolarjev, med njimi 184 prvošolcev. V vrtce na območju sevniške občine, ki delujejo na osmih lokacijah, je vključenih 725 otrok.
Letošnje šolsko leto je zaradi sistemskih ukrepov za preprečevanje širjenja covid-19 zelo zahtevno zaradi sprotnega prilagajanja načina dela glede na epidemiološko stanje. Ob zaupanju v sistemske ureditve ter ob odgovornosti vseh do lastnega zdravja in do zdravja drugih verjamemo, da bodo vsi izzivi uspešno preseženi.
Pripravljena je analiza stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrtu razvoja potrebnih investicij za naslednje obdobje: Občina Sevnica veliko investira v objekte predšolske in šolske vzgoje, objekte posodablja in ureja. Prostorske potrebe pa se precej spreminjajo, predvsem na področju predšolske vzgoje, kjer se beleži stalni trend višanja vključenosti v vrtce. Na podlagi projekcij števila otrok in prostorskih potreb Občina Sevnica načrtuje prostorska povečanja in posodobitve na podlagi potreb območja celotne občine.

Največji aktualni projekt je dozidava Vrtca Ciciban Sevnica. Dozidava vrtca bo izvedena na 365 m2 površine. Predvidena prizidava je locirana na severovzhodnem delu obstoječega vrtca, zasnovana pa je kot pritličen objekt z ravno streho, na kateri bo igralna terasa. Novi prizidek bo navezan na hodnik obstoječega objekta, pot do novih prostorov bo speljana mimo atrija, ki bo služil tudi kot delno nadkrita igralna terasa. V novem prizidku bodo tri igralnice z lastnimi terasami, tri garderobe, skupne sanitarije, kabinet namenjen vzgojiteljicam in prostor za arhiv. Predviden je tudi prostor za umestitev ogrevalne in prezračevalne tehnike.
Pogodbena vrednost projekta je nekaj več kot 887 tisoč evrov, dela pa bodo predvidoma zaključena v prvi polovici leta 2021.

Za zagotovitev dodatnih kapacitet za predšolsko varstvo je bilo z zasebnim investitorjem podpisano pismo o nameri za najem dela objekta Panorama v Boštanju z namenom zagotovitve novih prostorov za izvajanje vzgoje in varstva predšolskih otrok. Pripravljen je idejni projekt umestitve štirih igralnic v poslovni objekt. Po ustrezni ureditvi objekta se sklene najemna pogodba.
Na podlagi veljavnih ukrepov in navodil pristojnega ministrstva je trenutno v veljavi ukrep zaprtja vrtcev, nujno varstvo pa izvajajo: centralna enota Vrtca Ciciban Sevnica, vrtec pri OŠ Krmelj in vrtec pri OŠ Blanca.
Šolske prevoze na podlagi dveletne pogodbe o prevozu otrok v šolo financira občinski proračun, in sicer je bilo v letu 2019 zanje namenjenih 695.700 evrov. Pogodba je sklenjena s podjetjema Nomago d.o.o. in Šolski servis d.o.o. Manjši delež prevozov v lastni režiji opravijo šole same, za kar pa sredstva prav tako zagotavlja občinski proračun.
Izvajajo se druga redna vzdrževanja na šolah in v vrtcih. Na vseh šolah so v poletnem času potekala različna obnovitvena, vzdrževalna, investicijska dela, skladno s potrebami in v dogovorih z ravnatelji šol. Med večjimi investicijami v sklopu investicijskega vzdrževanja sta novi tartanska atletska steza pri OŠ Sava Kladnika Sevnica in OŠ Tržišče.

Izvedenih je bilo tudi več ureditev v sklopu vzdrževanja zunanjih športnih površin, med njimi menjava mreže na golih nogometnega igrišča na Drožanjski ulici v Sevnici, nove gole in koš za košarko ima igrišče na Kompolju, izvedena je bila ureditev manjšega pokritega objekta ob igrišču na Orehovem, nova so otroška igrala v Rovišču pri Studencu in pri OŠ Boštanj.
V pripravi je strategija športa, ki bo opredelila dolgoročno vsebinsko in programsko vizijo razvoja športa, programov in infrastrukture, tako na področju vzdrževanja objektov kot tudi na področju razvoja novih oblik športne infrastrukture.
V začetku oktobra je pričela delovati Posavska potujoča knjižnica, ki o svojem delu redno poroča na spletni strani www.posavska-potujoca.si. V sevniški občini ima ta inovativna knjižnica na kolesih postanek v 16 krajih, na policah pa ima okrog 6 tisoč enot gradiva, med njimi knjig, revij in neknjižnega gradiva. S potujočo knjižnico želijo posavske knjižnice razširiti svoje poslanstvo po širšem območju vseh posavskih občin in se približati tudi tistim, ki so težje mobilni in oddaljeni od mestnih središč, kjer so stacionarne enote knjižnice. Na podlagi veljavnih ukrepov potujoča knjižnica do nadaljnjega ne obiskuje postajališč.

Občina Sevnica se odziva in stremi k stalnemu vzpostavljanju komunikacije z mladimi, s ciljem dobrega sodelovanja in iskanja rešitev za reševanje mladinskih problematik. Občina je ravno v teh dneh prejela obvestilo o pridobitvi certifikata Mladim prijazna občina.
V okviru letošnjega Nacionalnega tedna prostovoljstva je Slovenska filantropija razglasila prejemnike nazivov Prostovoljstvu prijazno mesto 2020, ki ga podeljuje občinam, ki aktivno spodbujajo prostovoljstvo. Že četrto leto zapored je naziv prejela tudi Občina Sevnica.

Investicije v javne objekte

Prenovljeni Bazen Sevnica je bila ena večjih investicij minulega leta. Bazen zaradi predpisanih varnostnih omejitev obiska kot posledice omejevanja možnosti okužb s covid-19 ni prišel do izraza v takšni meri, kot bi sicer. Priprave na naslednjo sezono že tečejo, saj je v teku menjava strehe na celotnem objektu.
Občina Sevnica je v letošnjem letu preuredila tudi prostore nekdanjega arhiva v Spodnjem gradu v starem mestnem jedru Sevnice. Navedeni prostori so najstarejša in najbolje ohranjena profana stavba v starem mestnem jedru Sevnice. Objekt ima status kulturnega spomenika, zato je bila obnova strokovno precej zahtevna, saj je bilo potrebno ohraniti prvobitnost notranjega izgleda objekta, z ohranitvijo obstoječih materialov oziroma nadomestitvijo le-teh z enakimi, novimi materiali. S preureditvijo je prostor postal primeren za tematske razstave, v prihodnjih mesecih pa bodo tam urejeni tudi novi prostori turistično informacijskega centra.

Poslovilne objekte od lanskega leta, skladno z novo zakonodajo, na krajevno značilen način upravlja in vzdržuje Komunala Sevnica. Izvedena je bila preureditev sanitarij v mrliški vežici v Gabrijelah. Barvanje napušča, oken, vrat in fasade je potekalo na mrliški vežici Šentjur na Polju, kjer je bila izvedena tudi preplastitev okolice. Zunanja vzdrževalna dela, med njimi ureditev strehe, vetrolova, fasade, sanitarij in ureditev okolice, so zaključena v poslovilni vežici na Studencu.
Letos je bila izvedena ureditev večnamenskega doma na Artem, zamenjava strehe z barvanjem napušča je potekala v domu krajanov na Kompolju, zaključena je tudi sanacija ogrevalnega sistema in zamenjava kotla v Kulturnem domu v Krmelju. Za objekt Clann v Loki pri Zidanem Mostu, ki je namenjen javnim in družbenim potrebam zagotavljanja prostora za skladiščenje in arhiviranje, je bila zagotovljena požarna voda.

V Tončkovem domu na Lisci je bila lani pozimi je bila obnovljena jedilnica, letos še streha, kuhinja, predprostor in spominska soba. V nadaljevanju je načrtovano prenoviti še zgornje prostore.
V sklopu rednega vzdrževanja so potekale ureditve na več stanovanjskih objektih v občinski lasti. Novo urejena je stavba v Sevnici na Kvedrovi cesti. V Krmelju pa je bila na graščini v celoti zamenjana dotrajana streha.
Ureditve potekajo tudi v večnamenskem domu v Češnjicah v krajevni skupnosti Primož.

Zdravstveno varstvo in sociala, skrb za šibkejše

Nosilec primarne skrbi za javno zdravje v občini je Zdravstveni dom Sevnica, ki z vsakoletnimi posodobitvami in nadgradnjo svojih programov izboljšuje standard javnega zdravstvenega varstva. Namenu so predali garažno hišo oziroma tehnični del reševalne službe in nujne medicinske pomoči ter prevzeli novo reševalno vozilo.
Pred kratkim so uredili nove prostore Akutne covid-19 ambulante za odrasle in otroke. Nahajajo se v pritličju zdravstvenega doma v neposredni bližini prej obstoječega vhoda za sprejem brisov (levo od prej obstoječega vhoda). Prostori so pomembna pridobitev tako za paciente, ki so deležni kakovostne obravnave v notranjih prostorih, boljše pogoje za delo pa omogočajo tudi strokovnemu osebju Zdravstvenega doma Sevnica.

Na ravni celotne države in tudi Evropske Unije je aktualna problematika starajoče se družbe. Občina Sevnica se temu trendu ustrezno prilagaja z nudenjem podpornega okolja za starejše občane. Poleg urejenega sistema domskega varstva in instrumenta Pomoč na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo na podlagi koncesijske pogodbe z Občino Sevnica, je na območju občine vzpostavljen tudi sistem brezplačnih prevozov za starejše preko programa Sopotniki.

Na Kvedrovi cesti v Sevnici deluje bivalna enota za socialno šibkejše starejše občane, letos je bila na objektu urejena nova streha. Na področju varstva šibkejših med Občino Sevnica in Centrom za socialno delo Sevnica teče usklajeno sodelovanje.
Občina Sevnica ima v fondu neprofitnih stanovanj 141 stanovanj, ki so povečini v Sevnici, ter v krajih Krmelj, Tržišče in Blanca. V teku je prenova nekdanjih prostorov Krajevne skupnosti Krmelj, s čimer bo pridobljeno eno dodatno neprofitno stanovanje. Na osnovi sklenjene pogodbe o upravljanju in vzdrževanju stanovanj v lasti občine Sevnica dela izvaja podjetje Terca d.o.o. Šentrupert, ki je upravnik občinskih stanovanj. Stanje stanovanj je dobro.

Društveni in družabni utrip občine Sevnica, participacija

Društva aktivno delujejo in sooblikujejo družabno življenje v vseh krajih občine Sevnica. Njihovo delovanje pomembno prispeva k vključevanju različnih družbenih skupin v družabno življenje.
Aktivno društveno delovanje temelji na sistemski podpori društvom, ki jo zagotavlja Občina Sevnica, predvsem preko možnosti koriščenja javnih objektov, kot so športni objekti, kulturne dvorane in drugi prostori v občinski lasti. Občina Sevnica prav tako subvencionira oziroma financira uporabo javnih prostorov, za katere zagotavlja ustrezno vzdrževanje. Za delovanje društev s področij športa, kulture, mladinskih dejavnosti ter zdravstvenega varstva in sociale je bilo preko sistemskih razpisnih sredstev letos namenjenih 211 tisoč evrov.
V sklopu participativnega proračuna za leto 2020 so se zvrstile različne ureditve, predlagane s strani občanov, med njimi: fitnesi na prostem, ureditve na domu na Kompolju, ureditev vaškega jedra na Šmarčni, klopi na Dolnjem Brezovem, ureditev kozolca na Škovcu, ureditev Martinovega znamenja na trgu in ureditev poti pri Lidlu.

Participativni proračun za leto 2021: Na poziv, namenjen občanom, da v obliki manjših projektov predlagajo tiste ureditve, ki se jim zdijo potrebne, je bilo prejetih 48 pobud, od tega je bilo 45 obravnavanih, ena je bila vložena prepozno, dve sta bili v realizaciji že letos. Po opravljenih ocenah pobud z vidika pristojnosti oziroma formalno-pravnih vprašanj je bilo 28 sprejetih in uvrščenih v proračun za leto 2021. Za projekt »Sobivam, sodelujem, soodločam« se v proračunu nameni 96.480 evrov. Prejete pobude, za katere Občina Sevnica ni pristojna, bodo posredovane drugim ustreznim institucijam z namenom aktivnega sodelovanja pri izvedbi.

November – praznični mesec občine Sevnica

Občinski praznik je v vsej svoji širini tradicija. Tradicija srečevanja, druženja in spomina na dogodke, na katere smo ponosni. Številne prireditve so to povezovanje vsako leto še bolj okrepile in obogatile. Trenutno stanje pa nas kot državo, kot lokalno skupnost in kot vsakega posameznika na prvem mestu postavlja pred zelo odgovorno nalogo varovanja lastnega zdravja in zdravja drugih.
Naša želja temu navkljub je, da ostanemo čim bolj povezani, četudi na varni razdalji. Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran in družabna omrežja, preko katerih vas bomo obveščali o vsebinah, novostih in vseh pomembnih informacijah. Več vsebin in dogodkov smo preoblikovali v spletno različico, s čimer bomo skušali vsaj delno nadomestiti odsotnost srečevanja in povezovanja. Nabor tem, ki se bodo zvrstile v mesecu novembru, je objavljen v priloženi preglednici. Vabljeni, da jih spremljate.
Ob prihajajočem občinskem prazniku vam želimo, da se v svoji občini in v svojem kraju vsi počutite dobro in zadovoljno, ter da z aktivno družbeno odgovornostjo vsak po svojih močeh prispeva k prijetnosti in varnosti bivanja.

Prejemniki priznanj občine Sevnica za leto 2020

Občinski svet je na svoji 18. redni seji dne 21. oktobra 2020 soglasno sprejel sklep o dobitnikih priznanj Občine Sevnica v letu 2020.
Priznanja Občine Sevnica bo podelil župan Srečko Ocvirk, skladno z zmožnostjo izvedbe dogodka v povezavi z epidemiološko situacijo.

GRB OBČINE SEVNICA

PODJETJE EVERGREEN d.o.o., Boštanj
Leta 1990 je družina Slemenšek iz Boštanja ustanovila podjetje Evergeen d.o.o. z namenom proizvodnje zdrave prehrane. Korenine podjetja sicer segajo še nekaj let pred tem, ko je ustanovitelj v obrtniški delavnici začel s proizvodnjo sušilnic za sadje in zelenjavo ter s sušenjem in prodajo suhega sadja in vrtnin. Nadaljeval je s pakiranjem zelišč in začimb, tudi takšnih, ki so bile v slovenski kulinariki novost in so pravo vrednost dobile šele v zadnjih letih.
Pred 30 leti pa je bila takšna pridelava živil še v povojih, zato je bilo potrebno v proizvodnjo in prodajo vložiti ogromno truda. V Evergreenu so želeli svoje izdelke predstaviti širšemu krogu kupcev. Že na začetku delovanja so postali dobavitelji Interspara Slovenija, Mercatorja, kasneje pa še Engrotuša, Petrola, Lidla in ostalih.
Vse od ustanovitve velik trud vlagajo v ponudbo prehrane tudi za vegetarijance in vegane ter za ljudi z zdravstvenimi težavami. Na začetku malo proizvodnjo tofuja so z leti širili ter bogatili z novimi okusi in izdelki. Poleg kupcev so pomen in vrednost tovrstnih živil z vidika zdravja spoznali tudi v večjih trgovskih hišah, in tako so začeli s proizvodnjo tofuja in drugih izdelkov za trgovski znamki Mercator in Spar. Z resnostjo in odgovornostjo do kupcev so postali vodilni proizvajalec tofuja v Sloveniji.
Z veseljem so sodelovali pri osveščanju Slovencev na področju zdrave prehrane in se s pomočjo Inštituta za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru odločili za proizvodnjo povsem ekološkega tofuja in drugih izdelkov. V skrbi za zdravje kupcev v vseh letih poslovanja proizvodom nikoli niso dodajali kakršnihkoli dodatkov, konzervansov, aditivov, umetnih barvil. Kot eni prvih v Sloveniji so že leta 2002 v podjetju uvedli sistem HACCP, certificirani pa so tudi za standard IFS Global Markets Food. Sedaj že druga generacija v podjetju razvija kakovosti proizvodnje in nove proizvode, ki bodo namenjeni za vegansko prehrano.
V letošnjem letu s ponosom praznujejo 30 let delovanja. Skupaj s kupci, dobavitelji, z 11 zaposlenimi in še nekaj zunanjimi sodelavci ter svojstvenim načinom vsebine dela, podjetje Evergreen d.o.o. iz Boštanja prinaša občini Sevnica prepoznavnost in posebnost.

ZLATA PLAKETA OBČINE SEVNICA

MATJAŽ POHAR, Kladje nad Blanco


Matjaž Pohar je odraščal v Boštanju in v Sevnici, kjer je pridobival osnovnošolska znanja. Šolanje je nadaljeval na Gimnaziji Brežice, študij medicine pa na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2004 diplomiral. Še posebej ga je v nadaljevanju zanimalo področje kirurgije. Po vseh opravljenih obveznostih in zaključku študija se je zaposlil v Splošni bolnišnici Brežice.
Matjaža Poharja, dr. med., specialista splošne kirurgije, je vedno navdajala skromnost, želja po novih znanjih, pripravljenosti pomagati ljudem v stiski ne glede na čas in kraj. V Splošni bolnišnici Brežice je kot uspešen strokovnjak in dober organizator napredoval in nadgrajeval svoje znanje. Postal je predstojnik kirurškega oddelka. Med sodelavci uživa velik ugled in spoštovanje.
Je tudi uspešen mentor in z veseljem deli svoje znanje in izkušnje kolegom, še posebno pa mlajšim kadrom, ki se zaposlujejo, v želji, da bodo ostali v tem posavskem prostoru in v bodoče skrbeli za zdravstveno oskrbo in kvaliteto življenja Posavcev, tudi občanov občine Sevnica. S svojo ekipo ambulantno delo občasno opravlja tudi v Zdravstvenem domu Sevnica.
Pacienti izjemno zaupajo njegovi strokovnosti, saj je strokovnjak z veliko mero etičnih načel. Ko potrebujemo zdravniško pomoč, nasvet ali razgovor, je vedno pripravljen poslušati in pomagati vsakomur, ki pomoč potrebuje. Zvest pa ni samo zdravstveni ustanovi, v kateri je zaposlen, vseskozi ostaja zvest tudi domačemu okolju, kjer živi in deluje.

JOŽE LAZAR, Šentjanž

Jože Lazar je vsakodnevno vpet v življenje krajevne skupnosti Šentjanž in občine Sevnica. Vseskozi je aktiven v razvoju kraja, ne samo kot pobudnik idej. Je predvsem človek dejanj in vedno aktivno pomaga z organizacijo dela, z lastnim delom in tudi s finančnimi prispevki, s čimer si vedno prizadeva za izboljšanje pogojev življenja v odmaknjenih vaseh. Zaslužen je za marsikatero pridobitev v domači krajevni skupnosti in se trudi mirno, neokrnjeno podeželsko okolje narediti čim bolj prijazno tudi za mlade generacije.
Je aktiven gasilec Prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž, kjer od leta 2013 opravlja tudi funkcijo poveljnika. S svojo strokovnostjo, prizadevnostjo in vztrajnostjo je vzor mladim članom društva. Odlikuje ga požrtvovalnost in nudenje pomoči vsem, ki jo potrebujejo. Še posebej je potrebno omeniti njegove pomembne zasluge pri modernizaciji gasilske tehnike v društvu.
Že vrsto let s svojo neomajno energijo, voljo in željo nesebično pomaga posameznikom, društvom, organizacijam v domačem kraju in izven. Ceni poštenost, iskrenost in delo pridnih rok. Poleg navedenega pa je Jože Lazar tudi uspešen podjetnik, ki trenutno zaposluje 11 redno zaposlenih, ob večjih remontih v podjetjih, kjer nudi svoje usluge, pa omogoča zaposlitev še priložnostno zaposlenim.
S svojimi dejanji nedvomno prispeva k boljšemu, bolj kakovostnemu in polnejšemu življenju ter razvoju Šentjanža na vseh področjih.

SREBRNA PLAKETA OBČINE SEVNICA

ROTARY KLUB SEVNICA

Rotary klub Sevnica je bil ustanovljen zaradi skupnih interesov ustanovnih članov v letu 2009. V letu 2020 praznujejo 10. obletnico delovanja. Člani uresničujejo zelo različne humanitarne, izobraževalne in kulturne programe, ki bogatijo življenje ljudi v njihovi ožji sredini in v širši skupnosti.
Naloge in dejavnosti kluba so med drugim organiziranje raznih prireditev in zbiranje sredstev. Prizadevajo si priskočiti na pomoč tistim, ki pomoč resnično potrebujejo. Največkrat pomagajo otrokom in mladini, najpogosteje na področjih, ki jih formalne institucije ne dosežejo.
Sredstva, zbrana na vsakoletnem dobrodelnem koncertu »Imeti rad«, so doslej namenjali učencem OŠ Ana Gale za letovanje in za nakup igral, za zdravljenje otroka, Glasbeni šoli Sevnica za pomoč pri nakupu novih inštrumentov, sedemčlanski družini za pomoč pri nakupu nove harmonike in violine, Godbi Sevnica za pomoč pri nakupu novih oblek. Podelili so sedem štipendij mladim glasbenikom in študentom. Donacije segajo na najrazličnejša področja, od pomoči pri zdravstveni oskrbi, pri izboljšanju bivalnih pogojev, do donacij za področja kulture.
Biti rotarijec je čast in obveza, saj je potrebno rotarijska načela živeti v zasebnem in poklicnem življenju. Pri njihovem poslanstvu doživljajo izkušnje, ki jih bogatijo. Vedno znova pridejo do spoznanja, da največ pridobijo, ko pomagajo, brezpogojno in takoj.

MARJAN LOČIČNIK, Poklek nad Blanco

Marjan Ločičnik je v delovanje domačega kraja, Pokleka nad Blanco, vpet že od malih nog. Od leta 2015 je predsednik Sveta Krajevne skupnosti Blanca. Njegov prispevek k dobremu delovanju krajevne skupnosti je izjemen. Vedno stremi k razvoju in se trudi, da društva, kraj in krajani sodelujejo in ustvarjajo skupaj, v dobro vseh.
Širina njegovega delovanja se ponaša z neštetimi urami prostovoljnega dela. Je član več društev, v katerih pripomore, da se dela dobro in kakovostno. Zelo aktiven je v Kulturno-umetniškem društvu Poklek. Vedno priskoči na pomoč pri organizaciji raznih prireditev in je nepogrešljivi člen pri pripravi proslave na Tomaževem hribu ob dnevu državnosti.
Je tudi dolgoletni aktivni član Prostovoljnega gasilskega društva Poklek. Več let je opravljal funkcijo poveljnika, eno leto pa tudi funkcijo predsednika. Aktivno, vztrajno in zagnano sodeluje pri ureditvah lokalnih cest in infrastrukture. S strokovnimi nasveti pomaga k racionalnim in najboljšim rešitvam.
Marjan Ločičnik je izjemno predan kraju in krajanom, ki jih zastopa. Velja za osebo, na katero se lahko zaneseš vedno in povsod. S svojim vzorom pa pomembno prispeva k povezanosti krajanov v krajevni skupnosti Blanca.

MIRJANA JELANČIČ, Sevnica

Vsak kolektiv za svoje uspešno delovanje, še sploh na področju vzgoje in izobraževanja, potrebuje poštene, predane in srčne ljudi. Mirjana Jelančič, ravnateljica Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, vedno znova potrjuje in izžareva predanost šoli ter vedno deluje v dobro otrok in staršev. Njena predanost in srčnost sta neprecenljivi. Je skrbna in sočutna, izžareva toplino in hkrati moč.
Svoj poklic opravlja na zares visokem nivoju. Kar je še posebej pomembno, je, da se v teh negotovih časih učenci tudi zaradi nje počutijo bolj varne. Staršem svetuje in jih usmerja. Ogromno energije vlaga v kakovost odnosov, tako v kolektivu kot tudi v širši skupnosti. Pripravljenost na dialog, medsebojno spoštovanje, sodelovanje in povezovanje so vrednote, ki jih pri svojem delu vedno postavlja na prvo mesto.
Kakovost in odličnost njenega dela potrjujejo številna priznanja, ki jih je šola prejela s strani lokalnih društev in organizacij, med njimi Kumerdejevo priznanje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in Grb Občine Sevnica. Širino njenega strokovnega znanja prepoznavajo različne institucije. Pred leti je bila zunanja evalvatorka Šole za ravnatelje in notranja presojevalka kakovosti SiQ, je članica nadzornega odbora Združenja ravnateljev Slovenije in je tudi sodnica porotnica za mladoletne osebe.
Prepoznavanje stisk in čut za sočloveka udejanja na številnih dobrodelnih prireditvah, kot so Novoletna tržnica, Pozdrav pomladi, Imeti rad, Rožnati tek in drugih. Je ustanovna članica Rotary kluba Sevnica, v Rotary Slovenija pa je opravljala vlogo predsednice Odbora za okolje.
Čas, v katerem živimo, je drugačen od časa, ki smo ga bili vajeni v preteklosti. Sedaj še toliko bolj prepoznavamo vrednost pristnih medčloveških vezi in srčnosti, zato je izjemno pomembno prepoznati dobro delo, ga znati ceniti in spoštovati.

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje dgbeqfdg Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!

©Radio Slovenc