Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

Današnje delo vlade RS!!!

vlada_rs


– Sprejem zapisnikov 10. redne ter od 16. do 20. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A
1.1. Predlog uredbe o koncesiji za graditev žičniške naprave Veliki vrh, 00704-271/2022
(EVA: 2022-2430-0048)
Poročevalec: mag. Bojan Kumer
1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o pristojbini za storitve navigacijskih služb
zračnega prometa na terminalih, 00704-270/2022 (EVA: 2022-2430-0025)
Poročevalec: mag. Bojan Kumer
1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske
politike za leto 2022, 00704-282/2022 (EVA: 2022-2330-0050)
Poročevalka: Irena Šinko
1.4. Predlog odločbe o odobritvi sodelovanja pri ustanovitvi Evropskega združenja za
teritorialno sodelovanje »Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb«,
54200-27/2022
Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik
1.5. Predlog za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe VIPAP VIDEM KRŠKO
proizvodnja papirja in vlaknin d. d. – v prisilni poravnavi, 47700-5/2022
Poročevalec: Klemen Boštjančič
1.6. Predlog soglasja Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu
skladu Republike Slovenije k izvajanju projekta PROMETEJ, 63100-2/2022
Poročevalec: Luka Mesec
1.7. Poslovna politika Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega
sklada Republike Slovenije za obdobje od 2022 do 2025, 47602-18/2022
Poročevalec: Luka Mesec
1.8. Predlog odgovora na poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za izredno uskladitev
minimalne plače, 10100-26/2022
Poročevalec: Luka Mesec
1.9. Predlog pooblastila za opravljanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih publikacij za
družbi Flycom Technologies d. o. o. in Flycom Aviation d. o. o., 35300-5/2022
Poročevalec: Marjan Šarec

2
1.10. Predlog mnenja o pojasnilih Banke Slovenija v zvezi z zahtevo za oceno ustavnosti
tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b, 149.c in 156. člena ter drugega stavka
prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (št. U-I-144/19),
05001-7/2019
Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan
1.11. Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na
črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2021,
11000-23/2022
Poročevalec: Luka Mesec
1.12. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter
izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2022, 40300-7/2022
Poročevalec: Klemen Boštjančič
1.13. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2021,
37100-10/2022
Poročevalec: mag. Bojan Kumer
1.14. Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2022, 35400-5/2022
Poročevalec: Uroš Brežan
1.15. Letno poročilo o poslovanju Rudnika urana Žirovski vrh, d. o. o., za leto 2021,
47604-2/2022
Poročevalec: Uroš Brežan
1.16. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku v zadevi C-328/22 – tožba
Evropske komisije proti Republiki Sloveniji pred Sodiščem Evropske unije zaradi
neizpolnjevanja obveznostih iz 4., 5. in 15. člena Direktive Sveta 91/271/EGS o čiščenju
komunalne odpadne vode ter Priloge I(B) in (D) navedene direktive, 54202-3/2022
Poročevalec: Uroš Brežan
1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za
trajnostne izdelke in razveljavitvi Direktive 2009/125/ES, 54916-20/2022
Poročevalec: Matjaž Han
1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije,
celovitega sporazuma o zračnem prevozu med državami članicami Združenja držav
jugovzhodne Azije ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami, 54909-8/2022
Poročevalec: mag. Bojan Kumer
1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 glede začasne razbremenitve od
pravil o uporabi slotov na letališčih Skupnosti zaradi pandemije COVID-19,
54909-13/2022
Poročevalec: mag. Bojan Kumer
1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 691/2011 glede uvedbe novih modulov
okoljsko-ekonomskih računov, 54916-21/2022
Poročevalec: Tomaž Smrekar

3
1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in
Sveta o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih
držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za
delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici (prenovitev), 54902-16/2022
Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar
1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) 2021/1060 glede dodatne
prožnosti za obravnavanje posledic vojaške agresije Ruske federacije FAST (prožna
pomoč za ozemlja) – CARE, 54916-19/2022
Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek
1.23. Poročilo Ministrstva za pravosodje o zamudah pri prenosu ali izvajanju prava EU za
mesec julij 2022, 54200-28/2022
Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan
1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju
ministrov za zdravje 6. in 7. septembra 2022 v Pragi, 54902-17/2022
Poročevalec: Danijel Bešič Loredan
1.25. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora glede sodelovanja Republike
Avstrije v Natovem centru odličnosti za pomoč varnostnim silam, 51002-68/2022
Poročevalec: Marjan Šarec
1.27. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu za sodelovanje pri podpori države
gostiteljice in drugih obveznostih v Slovaški republiki (državi gostiteljici) za Natovo
večnacionalno bojno skupino na Slovaškem, 51002-75/2022
Poročevalec: Marjan Šarec
1.28. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o zagotavljanju podpore
države gostiteljice med vajo Ample Strike 2022 (AMSE II 22), 51002-74/2022
Poročevalec: Marjan Šarec
1.29. Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma o nadaljnjem sodelovanju v projektu
Akcijske mreže za merjenje zdravstvene pismenosti prebivalstva in organizacijske
zdravstvene pismenosti (M-POHL), 51002-70/2022
Poročevalec: Danijel Bešič Loredan
1.30. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na Evropskem forumu
Alpbach 24. avgusta 2022 v Alpbachu v Avstriji, 51103-74/2022
Poročevalka: Tanja Fajon
1.31. Izhodišča za delovni obisk ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana od 28. avgusta
do 1. septembra 2022 v Republiki Finski in Republiki Estoniji, 54002-32/2022
Poročevalec: Danijel Bešič Loredan
1.32. Informacija o mednarodnih aktivnostih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v sklopu otvoritvenih slovesnosti 60. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA
ter o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo Japonske o trajnostnem razvoju v kmetijstvu, gozdarstvu ter prehranskih sistemih
od 20. do 25. avgusta 2022 v Gornji Radgoni, 51002-71/2022
Poročevalka: Irena Šinko

4
1.33. Informacija o udeležbi ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na
Slovenskem dnevu na 47. svetovnem čebelarskem kongresu Apimondia od 25. do
27. avgusta 2022 v Carigradu, 51103-75/2022
Poročevalka: Irena Šinko
1.34. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob uradnem obisku
predsednika Republike Islandije Guðni Thorlacius Jóhannessona od 27. do 30. avgusta
2022 v Republiki Sloveniji, 51001-37/2022
Poročevalka: Tanja Fajon
1.35. Predlog mnenja o Predlogu zakona o ustanovitvi pokrajin, 00702-158/2022
(EVA: 2022-1211-0157)
Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik
1.36. Predlog mnenja o Predlogu zakona o financiranju pokrajin, 00702-156/2022
(EVA: 2022-1211-0158)
Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik
1.37. Predlog mnenja o Predlogu zakona o pokrajinah, 00702-152/2022
(EVA: 2022-1211-0159)
Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik
1.38. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in
lovstvu, 00702-12/2022 (EVA: 2018-1211-2511)
Poročevalka: Irena Šinko
II. LISTA B
2. Predlog usmeritev za hibridni način dela v državni upravi, 10000-17/2022
Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik
3. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2021, 36000-3/2022
Poročevalec: mag. Bojan Kumer
4. Prispevki Republike Slovenije mednarodnim in drugim organizacijam s področja
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letu 2022,
51105-20/2022
Poročevalka: Tanja Fajon
4A. Predlog sklepa o potrditvi Načrta sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in
Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO), 51104-17/2022
(EVA: 2022-1811-0053)
Poročevalka: Tanja Fajon

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja
Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje whmzdkyp Pomagajte nam preprečiti SPAM!