Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

Današnje delo vlade RS!!!

vlada_rs


– Sprejem zapisnikov 10. redne ter od 16. do 20. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A
1.1. Predlog uredbe o koncesiji za graditev žičniške naprave Veliki vrh, 00704-271/2022
(EVA: 2022-2430-0048)
Poročevalec: mag. Bojan Kumer
1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o pristojbini za storitve navigacijskih služb
zračnega prometa na terminalih, 00704-270/2022 (EVA: 2022-2430-0025)
Poročevalec: mag. Bojan Kumer
1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske
politike za leto 2022, 00704-282/2022 (EVA: 2022-2330-0050)
Poročevalka: Irena Šinko
1.4. Predlog odločbe o odobritvi sodelovanja pri ustanovitvi Evropskega združenja za
teritorialno sodelovanje »Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb«,
54200-27/2022
Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik
1.5. Predlog za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe VIPAP VIDEM KRŠKO
proizvodnja papirja in vlaknin d. d. – v prisilni poravnavi, 47700-5/2022
Poročevalec: Klemen Boštjančič
1.6. Predlog soglasja Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu
skladu Republike Slovenije k izvajanju projekta PROMETEJ, 63100-2/2022
Poročevalec: Luka Mesec
1.7. Poslovna politika Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega
sklada Republike Slovenije za obdobje od 2022 do 2025, 47602-18/2022
Poročevalec: Luka Mesec
1.8. Predlog odgovora na poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za izredno uskladitev
minimalne plače, 10100-26/2022
Poročevalec: Luka Mesec
1.9. Predlog pooblastila za opravljanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih publikacij za
družbi Flycom Technologies d. o. o. in Flycom Aviation d. o. o., 35300-5/2022
Poročevalec: Marjan Šarec

2
1.10. Predlog mnenja o pojasnilih Banke Slovenija v zvezi z zahtevo za oceno ustavnosti
tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b, 149.c in 156. člena ter drugega stavka
prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (št. U-I-144/19),
05001-7/2019
Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan
1.11. Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na
črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2021,
11000-23/2022
Poročevalec: Luka Mesec
1.12. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter
izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2022, 40300-7/2022
Poročevalec: Klemen Boštjančič
1.13. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2021,
37100-10/2022
Poročevalec: mag. Bojan Kumer
1.14. Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2022, 35400-5/2022
Poročevalec: Uroš Brežan
1.15. Letno poročilo o poslovanju Rudnika urana Žirovski vrh, d. o. o., za leto 2021,
47604-2/2022
Poročevalec: Uroš Brežan
1.16. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku v zadevi C-328/22 – tožba
Evropske komisije proti Republiki Sloveniji pred Sodiščem Evropske unije zaradi
neizpolnjevanja obveznostih iz 4., 5. in 15. člena Direktive Sveta 91/271/EGS o čiščenju
komunalne odpadne vode ter Priloge I(B) in (D) navedene direktive, 54202-3/2022
Poročevalec: Uroš Brežan
1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za
trajnostne izdelke in razveljavitvi Direktive 2009/125/ES, 54916-20/2022
Poročevalec: Matjaž Han
1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije,
celovitega sporazuma o zračnem prevozu med državami članicami Združenja držav
jugovzhodne Azije ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami, 54909-8/2022
Poročevalec: mag. Bojan Kumer
1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 glede začasne razbremenitve od
pravil o uporabi slotov na letališčih Skupnosti zaradi pandemije COVID-19,
54909-13/2022
Poročevalec: mag. Bojan Kumer
1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 691/2011 glede uvedbe novih modulov
okoljsko-ekonomskih računov, 54916-21/2022
Poročevalec: Tomaž Smrekar

3
1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in
Sveta o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih
držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za
delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici (prenovitev), 54902-16/2022
Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar
1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) 2021/1060 glede dodatne
prožnosti za obravnavanje posledic vojaške agresije Ruske federacije FAST (prožna
pomoč za ozemlja) – CARE, 54916-19/2022
Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek
1.23. Poročilo Ministrstva za pravosodje o zamudah pri prenosu ali izvajanju prava EU za
mesec julij 2022, 54200-28/2022
Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan
1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju
ministrov za zdravje 6. in 7. septembra 2022 v Pragi, 54902-17/2022
Poročevalec: Danijel Bešič Loredan
1.25. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora glede sodelovanja Republike
Avstrije v Natovem centru odličnosti za pomoč varnostnim silam, 51002-68/2022
Poročevalec: Marjan Šarec
1.27. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu za sodelovanje pri podpori države
gostiteljice in drugih obveznostih v Slovaški republiki (državi gostiteljici) za Natovo
večnacionalno bojno skupino na Slovaškem, 51002-75/2022
Poročevalec: Marjan Šarec
1.28. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o zagotavljanju podpore
države gostiteljice med vajo Ample Strike 2022 (AMSE II 22), 51002-74/2022
Poročevalec: Marjan Šarec
1.29. Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma o nadaljnjem sodelovanju v projektu
Akcijske mreže za merjenje zdravstvene pismenosti prebivalstva in organizacijske
zdravstvene pismenosti (M-POHL), 51002-70/2022
Poročevalec: Danijel Bešič Loredan
1.30. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na Evropskem forumu
Alpbach 24. avgusta 2022 v Alpbachu v Avstriji, 51103-74/2022
Poročevalka: Tanja Fajon
1.31. Izhodišča za delovni obisk ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana od 28. avgusta
do 1. septembra 2022 v Republiki Finski in Republiki Estoniji, 54002-32/2022
Poročevalec: Danijel Bešič Loredan
1.32. Informacija o mednarodnih aktivnostih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v sklopu otvoritvenih slovesnosti 60. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA
ter o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo Japonske o trajnostnem razvoju v kmetijstvu, gozdarstvu ter prehranskih sistemih
od 20. do 25. avgusta 2022 v Gornji Radgoni, 51002-71/2022
Poročevalka: Irena Šinko

4
1.33. Informacija o udeležbi ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na
Slovenskem dnevu na 47. svetovnem čebelarskem kongresu Apimondia od 25. do
27. avgusta 2022 v Carigradu, 51103-75/2022
Poročevalka: Irena Šinko
1.34. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob uradnem obisku
predsednika Republike Islandije Guðni Thorlacius Jóhannessona od 27. do 30. avgusta
2022 v Republiki Sloveniji, 51001-37/2022
Poročevalka: Tanja Fajon
1.35. Predlog mnenja o Predlogu zakona o ustanovitvi pokrajin, 00702-158/2022
(EVA: 2022-1211-0157)
Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik
1.36. Predlog mnenja o Predlogu zakona o financiranju pokrajin, 00702-156/2022
(EVA: 2022-1211-0158)
Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik
1.37. Predlog mnenja o Predlogu zakona o pokrajinah, 00702-152/2022
(EVA: 2022-1211-0159)
Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik
1.38. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in
lovstvu, 00702-12/2022 (EVA: 2018-1211-2511)
Poročevalka: Irena Šinko
II. LISTA B
2. Predlog usmeritev za hibridni način dela v državni upravi, 10000-17/2022
Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik
3. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2021, 36000-3/2022
Poročevalec: mag. Bojan Kumer
4. Prispevki Republike Slovenije mednarodnim in drugim organizacijam s področja
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letu 2022,
51105-20/2022
Poročevalka: Tanja Fajon
4A. Predlog sklepa o potrditvi Načrta sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in
Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO), 51104-17/2022
(EVA: 2022-1811-0053)
Poročevalka: Tanja Fajon

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja
Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje iosgfyem Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc